Dan ljudskih prava obilježava se svake godine 10. decembra – na dan kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1948. godine usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima (UDHR).

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima rezultat je iskustva Drugog svjetskog rata i predstavlja prekretnicu, kako se nikada ne bi ponovili zločini iz tog sukoba. Ona proklamuje neotuđiva prava – bez obzira na rasu, boju kože, vjeru, pol, jezik, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, imovinsko stanje, rođenje ili drugi status. Dostupan na više od 500 jezika, to je najprevođeniji dokument na svijetu.
I pored napretka u skoro 75 godina od usvajanja Deklaracije, svjedoci smo da se ljudska prava i dalje krše širom svijeta a posebno ljudska prava socijalno ugroženih, starijih i nemoćnih osoba, manjinskih zajednica, pa i prava žena, djece, osoba sa invaliditetom, LGBTI osoba i ostalih ”ranjivih” društvenih grupa. s toga je potrebno posvetiti posebnu pažnju i uložiti napore kako bi se načela Deklaracije ostvarila u praksi.