Stečajna uprava Atlas banke objavila je poziv za učešće na nadmetanju za prodaju nepokretnosti u Podgorici, čija je ukupna vrijednost 6,43 miliona eura, piše Mina business.

Predmet prodaje su poslovni prostori u vanprivredi i 50 garažnih mjesta.

Prodaju se poslovni prostori u vanprivredi površine 196 metara kvadratnih za 705,6 hiljada eura, 918 kvadrata za 1,93 miliona, 941 kvadrat za 1,98 miliona i 866 metara kvadratnih za 1,82 miliona eura.

Poslovni prostori se nalaze u prizemlju, na prvom, drugom i trećem spratu.

Prodaje se devet garažnih mjesta površine 11 metara kvadratnih po cijeni od 16,5 hiljada eura po garažnom mjestu, kao i 41 mjesto površine 12 kvadrata po cijeni od 18 hiljada eura, piše Mina business.

Prodaja nepokretnosti obaviće se javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke, 11. marta. Pravo učešća imaju domaća i strana preduzeća i pojedinci koji do 10. marta uplate depozit za učešće u vrijednosti od deset odsto od početne cijene za predmetnu nepokretnost.

Građani zainteresovani za učešće u nadmetanju treba da navedu ime i prezime, adresu stanovanja, matični i broj lične karte. Zainteresovana preduzeća, osim naziva i sjedišta, treba da dostave registarski broj, originalni izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana, ovjerenu prijavu, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika.

Postupak nadmetanja završava se, kako je objašnjeno, ukoliko niko od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tad ponuđene najveće. U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Uslovi za održavanje javnog nadmetanja smatraće se ispunjenim ukoliko u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, koji ponudi iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti. Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem.

Kupac je dužan da u roku od 15 dana zaključi sa stečajnim upravnikom Atlas banke ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti.

Ukoliko kupac u navedenom roku ne zaključi ugovor o kupoprodaji ili ne isplati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da ugovor zaključi sa ponuđačem koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje u javnom nadmetanju. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima najkasnije sedam dana od javnog nadmetanja.

loading…