Rušenje Lemele C u podgoričkom naselju Zabjelo je nezakonito, kazao je punomoćnik firme PS Gradnja Dušan Jovović i istakao da je neophodno obustaviti svaki vid rušenja objekta i kršenja osnovnih prava zagarantovanih Ustavom.

“Pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i druge nadležne organe da bez valjanog osnova ne pružaju asistenciju na rješenje o prinudnom izvršenju rješenja o rušenju od 20. marta 2019.godine, jer isto nema izvršni naslov u odnosu na vlasnike predmetnih stanova”, naveo je Jovović u saopštenju.

On je kazao da su Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, MUP i drugi organi prethodno pristupili rušenju Lamele C bez punudnog rješenja o rušenju, koje po zakonu mora da sadrži vrijeme i datum, i mora biti uručeno investitoru.

“A policija ulazila u prostorije vlasnika stanova bez bilo kakvog naloga, što je teška povreda svih zakonskih odredbi i predstavlja pravno nasilje i ugrožavanje svojinskih prava stvarnih imaoca prava svojine u predmetnom objektu”, rekao je Jovović.

Kako je kazao, imajući u vidu nezakonito postupanje resornog Minastarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i drugih nadležnih organa, kao i najavljivanje nastavka rušenja Lamele C Zabjelo, ukazuju da se namjerno prenebregavaju činjenice koje su od bitnog uticaja za zakonito postupanje resornog ministarstv.

Jovović je rekao da se time grubo krše odredbe Ustava Crne Gore i Zakona o svojinsko pravnim odnosima, na štetu investitora, a pogotovo fizičkih i pravnih lica, koja su titulari prava svojine u tom objektu.

“Podsjećanja radi, Ministarstvo je donijelo rješenje o prinudnom izvršenju rješenja o rušenju br.1072/8-31/2 od 20. marta 2019. godine, kojim je ranije naredio društvu PS Gradnja Podgorica, da poruši objekat kolektivnog stanovanja Lamelu C”, rekao je Jovović.

On je istakao da je činjenično stanje od dana donošenja rješenja iz 2019.godine je potpuno drugačije, zbog čega prinudno rješenje o rušenju, sa aspekta pravne struke ne može biti izvršno.

Jovović je objasnio da je tako jer se to rješenje odnosi na stambeni objekat koletivnog stanovanja Lamelu C, ali predmetni objekat je upisan kao jedna cjelina (sa Lamelom B i D), i kao takav uknjižen u Upravu za katastar i državnu imovinu, pa Lamela C kao takva faktički ne postoji.

On je istakao da u katastru ne postoji Lamela C, niti je vlasnik društvo stanova koji se namjeravaju rušiti PS Gradnja Podgorica.

“Stoga, predmetni objekat u ovom trenutku, kada postoji namjera i želja za rušenjem, koja se djelimično i realizuje, nije vlasništvo pravnog lica PS Gradnja, odnosno posebni djelovi objekta su vlasništvo fizičkih i pravnih lica, koja su kupila stambene jedinice u ovom objektu, kako to stoji u V listu lista nepokretnosti”, naveo je Jovović.

Kako je kazao, u A listu je upisana zajednička svojina etažnih vlasnika, pa sprovođenje ovog rješenje nije moguće izvršiti u odnosu na njih i na način kako se to od Ministarstva želi prinudno izvršiti, jer ovo društvo nije imalac prava svojine na predmetnom stambenom objektu, a svojstvo investitora je izgubilo momentom gubitka svojine odnosno prenosa.

“Neophodno je obustaviti svaki vid rušenja objekta i kršenja osnovnih prava zagarantovanih Ustavom, zbog čega smatramo da MUP i drugi nadležni organi ne smiju bez valjanog osnova i sveobuhvatne analize da pružaju astistenciju odnosno da su saučesnici u nezakonitom postupanju Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u vezi rješenja o rušenju”, naglasio je Jovović.

On je istakao da to rješenje nije moguće sprovesti u odnosu na vlasnike stanova koji su zakoniti sticaoci prava svojine, jer se isto ne odnosi na njih.

“U konkretnom slučaju više od 250 policajaca koji su pružali asistenciju Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, treba da stoje na suprotnoj strani, na strani vlasnika stanova i zaštite njihova prava da im se na najgrublji nači ne ruši dom i pričinjava materijalna šteta većeg obima nego što je već nastala”, naveo je Jovović.

On je podsjetio da se odredbom člana 58 Ustava jemči pravo svojine i da niko ne može biti lišen ili ograničen prava svojine, osim kada to zahtijeva javni interes, uz pravičnu naknadu, a što predvidja i član deset Zakona o svojinsko-pravnim odnosima.

“Dakle, ukoliko se nastavi rušenjem predmetnog objekta osim što se krše prava zagarantovana Ustavom, država svjesno stvara obavezu da svim trećim licima – vlasnicima stanova nadoknadi pričinjena šteta”, dodao je Jovović.

U konkretnom slučaju, kako je kazao, pomenuto Ministastrvo svjesno vrši povredu načela zaštite javnog interesa predviđeno članom deset Zakona o inspekcijskom nadzoru, gdje je jasno navedeno da Inspektor vrši inspekcijski nadzor u cilju ostvarivanja i zaštite javnog interesa, kao i interesa pravnih i fizičkih lica kada je to u skladu sa javnim interesom.

“Upravo izvršavanjem pobijanog rješenja prinudnim izvršenjem – rušenje stambene zgrade koja je useljena, grubo se kriši interes pravnih i fizičkih lica, narušava javni interes, a ne ostvaruje, jer je egzistencija 83 osobe dovedena u pitanje”, rekao je Jovović.

Prema njegovim riječima, neophodno je sačekati odluke svih domaćih institucija u pogledu legalizacije predmetnog objekta, jer se na ovaj način prenebregavaju odredbe Zakona o planiranju i izgradnji objekata kojim je predviđen postpak legalizacije bespravno izgradjenih objekata.

Jovović je naglasio da je rušenje stambene zgrade koja predstavlja jednu cjelinu nekonito i fizički i pravno nemoguće, na šta ukazuju i sudski vještaci, a sa kojim nalazom je upoznato Ministarstvo.

“Stručna lica navode da bi rušenjem objekta ili dijela objekta konstrukcija PD-ova koji ostaju bila trajno narušena, s obzirom da se ista mijenja u odnosu na onu koja je izvedena prema Glavnom revidovanom projektu, u konstrukitvnom, funkcionalnom i estetskom smislu”, rekao je Jovović.

Kako je objasnio, tako je jer se kidaju vertikalne, horizontalne i kose konstruktivne veze, koje povezuju i prenose opterećenja prema projektu koje moraju biti riješene i organizovane prije uklanjanja istih.

On je dodao da se ukidaju instalacije koje su dio jedinstvenog sistema, pa se estetski mijenja izgled kompleksa.

“Osim prednjeg nalaza i mišljenja u upravnom postupku dostavljen je i dokaz-mišljenje ovlašćenog privrednog društva, u kom je navedeno da je objekat broj dva kruto vezan za objekat broj jedan, te da se isti nalaze u vrlo gusto naseljenom dijelu grada”, rekao je Jovović i dodao da je nemoguće odraditi rušenje jednog objekta, a da drugi objekat ne doživi oštećenje.

Kako je kazao, došlo bi do rušenja većeg dijela drugog objekta i to bi uticalo na njegovu stabilnost, zbog velikih pomjeranja i nepredvidljivog odlamanja i otpadanja na susjedne objekte, pa postoji mogućnost da dodje do kolapsa.

Jovović je rekao da PS Gradnja nije nikada upoznat sa elaboratom o uklanjanju objekta, pa je nejasno kako se pristupa rušenju objekta suprotno mišljenjima stručnih lica.

“Pored svega prednjeg navedenog, zanemaruje se da je donijeto djelimično rješenje Sekreterijata za planiranje i izgradnju prostora i održivi razovoj od 13. decembra 2021.godine, gdje je u II stavu istog riješeno da se prekida postupak uklanjanja objekta, za PD-ove bliže navedenim u isto, (gdje se pominju i djelovi lamele C)”, naveo je Jovović.

On je dodao da je u drugom dijelu odbijen zahtjev za legalizaciju, a na koji dio je pravno lice lizjavio tužbu Upravnom sudu.

“Pravno lice je u skladu sa članom 139 stav jedan tačka tri ZUP-a ukazao na obavezno poništavanje rešenja ako njegovo izvršenje nije pravno ili stvarno moguće, a kojim predlozima se ne donosi valjana odluka”, rekao je Jovović.

On je istakao da je nemoguće izvršiti rušenje kako je to bilo ranije određeno, jer bi došlo do narušavanja cjelokupnog objekta, a u čemu se ne vidi opravdanje javnog interesa.

“Ministarstvo ima sve uslove za poništaj rešenja o administrativnom izvršenju i prethodnih rješenja o rušenju radi otklanjanja teške i neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi, a ta opasnost se ne bi mogla otkloniti na drugi način – kako to propisuje i odredba ZUP-a”, naveo je Jovović.

On je kazao da je Ministarstvo dužno da se rukovodi načelom utvrđivanja istine u upravnom postupku, gdje se moraju pravilno i potpuno utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za zakonito i pravilno odlučivanje o upravnoj stvari.

“Organ mora po službenoj dužnosti poništiti rješenja o rušenju jer njihova izvršenja nijesu niti pravno niti stvarno moguća, na šta ih upućuje i Zakon o upravnom postupku”, zaključio je Jovović.

Izvor: Portal Analitika