Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica osnovan kao Centar za socijalni rad opštine Ivangrad sa sjedištem u Ivangradu, rješenjem Opštinske Skupštine Ivangrad 22.februara 1972.godine.

U toku svog funkcionisanja i rada na poslovima socijalne i dječije zaštite Centar je pretrpio više organizacionih promjena, da bi odlukom Vlade Crne Gore o organizovanju javnih ustanova Centara za socijalni rad od 05. decembra 2013. godine promijenio svoj naziv u JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica sa sjedištem u Beranama.

Centar za socijalni rad za opštine Berane,Andrijevica i Petnjica je jedinstvena javna ustanova koja vrši poslove socijalne i dječije zaštite u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti.
Centar za socijalni rad obavlja svoju djelatnost u okviru tri službe i to: Služba za djecu i mlade, odrasla i stara lica, služba za materijalna davanja i pravne poslove, služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove.

U Centru za socijalni rad su obrazovani stručni timovi za: Starateljstvo, porodični smještaj-hraniteljstvo i porodični smještaj, usvojenje, zaštitu od zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i ekploatacije.

Van sjedišta Centra organizovane su dvije područne jedinice u opštinama Andrijevica i Petnjica.

Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica pruža stručnu pomoć i usluge u skladu sa Zakonom svim građanima koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opština Berane, Andrijevica i Petnjica.

A pored redovnih aktivnosti u toku je priprema rješenja za slučajeve koji koriste tuđu njegu i pomoć, a nekoliko zaposlenih je na seminaru.