Oglas za posao

ZU Dom zdravlja “Dr Nika Labović” u Beranama raspisao je konkurs za slobodno radno mjesto na poziciji laboratorijskog tehničara/ke u mikrobiološkoj laboratoriji. Oglas je objavljen na sajtu Zavoda za zapošljavanje 17. januara, a otvoren je narednih osam dana.

Potreban je jedan izvršilac za rad u Beranama, a rad je organizovan u smjenama.

Zahtijeva se položen stručni, pripravnički ispit.

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

Telefon poslodavca: 051/233-324.