mladi beranaHimna za košarkaše: Crnogorski bastaduri

Građani Crne Gore ne participiraju dovoljno u društveno-političkim procesima, a servis eParticipacije omogućiće im da aktivnije učestvuju u izradi zakona i strateških dokumenta i iznose svoje stavove putem komentara u javnim raspravama, saopšteno je na konferenciji Ministarstva javne uprave.

Resorna ministarka Suzana Pribilović otvorila je danas nedjelju Partnerstva za otvorenu upravu koja se prvi put organizuje u Crnoj Gori, pod motom ”Globalni poziv za akciju – Uprava u službi građana“.

”Participativna demokratija je proces kolektivnog donošenja odluka, koji treba da osnaži i motiviše građane da uređuju javni život i da se uključuju u sva pitanja koja se tiču njihovih građanskih prava“, kazala je Pribilović, na konferenciji “e-Demokratija – građani, kreatori javnih politika”.

Kako je navela, Vlada je nedavno pokazala da tamo gdje postoji nezadovoljstvo građana, takve odluke treba preispitati.

Prema riječima Pribilović, posebno je važno kreiranje normativnog i institucionalnog okvira za dobru upravu u kojoj je građanin na prvom mjestu.

”U kojoj je građanin aktivni učesnik u kreiranju javnih politika, u kojoj transparentnost nije eksluzivitet i volja pojedinca, već ključni princip rada javne uprave“, kazala je ona.

Kako je navela, posebno je važno afirmisanje principa Partnerstva za otvorenu upravu, i pozivanje građana da budu agilni i revnosni učesnici javnih konsultacija.

Pribilović je rekla da javne konsultacije treba da povezuju građane, javnu upravu i donosioce odluka.

”Javne konsultacije treba da pomognu nama u javnoj upravi da bolje sagledamo određena zakonska rješenja, strateška dokumenta, a građanima da ostvare uticaj i dobiju prostor da promovišu i zastupaju svoje građanske interese“, kazala je ona.

U narednom periodu, navodi Pribilović, veoma je važno edukovati, informisati i motivisati građane da komuniciraju sa upravom o javnim politikama koje uređuju njihov svakodnevni život.

Kako je ocijenila, jednako je važno edukovati, informisati i motivisati zaposlene u javnoj upravi da svoj rad učine transparentnijim prema građanima i zainteresovanoj javnosti.

”Prepoznajem veoma važnu ulogu NVO sektora i kroz javni poziv koji ćemo uskoro objaviti, a tiče se promocije unaprijeđenog servisa eParticipacije prema različitim ciljnim grupama“, navela je Pribilović.

Predstavnica Ministarstva javne uprave Marija Janković, kazala je da je cilj izrade servis eParticipacija, inteziviranje kvaliteta komunikacije između organa uprave, građana i zainteresovane javnosti tokom izrade akata javne politike, na pojednostavljen i praktičan način.

Taj servis, kako je objasnila, predstavlja novi način na koji organi uprave mogu primjenjivati Uredbu kojom su utvrđeni kriterijuma i postupak izbora predstavnika NVO u radne grupe i druga radna tijela, radi sagledavanja pitanja od zajedničkog interesa ili za normativo uređenje odgovarajućih pitanja.

”Očekuje se da će primjena te Uredbe biti iskorak u odnosu na primjenu prethodnog normativnog rješenja, a Ministarstvo će pratiti efekte njene primjene“, rekla je Janković.

Prema njenim riječima, ključna pitanja na kojima je potrebno raditi su promocija normativnog okvira i servisa eParticipacija, su kontinuirano organizovanje obuka o standardima javnog konsultovanja, strateško praćenje obima i kvaliteta konsultacija, kao i mjerenje uticaja zainteresovane javnosti u procesu kreiranja politika.

”Javne konsultacije znače razmjenu relevantnih informacija, dobijanje novih ideja, predloga i sugestija. One pružaju nov pogled na potrebe ciljnih grupa“, dodala je Janković.

Predstavnica Ministarstva Milica Vučinić, predstavljajući servis eParticipacija, koji će biti pušten u produkciju u ponedjeljak, rekla je da građani Crne Gore ne participiraju u dovoljnoj mjeri u društveno-političkim procesima.

Ona je kazala da razvoj elektronske uprave u Crnoj Gori podrazumijeva transformaciju poslovanja, a tehnološki razvoj podrazumijeva upotrebu savremenih IT rješenja.

Vučinić je navela da je novom uredbom proširen obim i vrsta objava na portalu elektronske uprave, i modul eParticipacije, čiji je cilj da doprinese povećanju svijesti građana o neophodnosti njihovog učešća.

Kako je navela, elektronska, odnosno e-demokratija sve više zaokuplja pažnju javnosti, zbog savremenih trendova, ali i potrebe za interakcijom sa građanima i privrednim subjektima putem interneta.

Vučinić je kazala da se eParticipacija odnosi na kvalitetniji kontakt između građana i predstavnika vlasti, jer omogućava komunikaciju bez nužnosti fizičkog prisustva aktera dijaloga.

Prema njenim riječima, sistem za javne rasprave obezbjeđuje proaktivno učešće građana u društveno-političkim procesima kao i donošenju odluka važnih za njihov život.

”Sistem omogućava građanima da aktivno učestvuju u izradi zakona i strateških dokumenta, kao i da iznose svoje stavove putem komentara u javnim raspravama“, navela je Vučinić.

Kako je dodala, to je jedan od najneophodnijih i najvažnijih uslova demokratije, i na taj način se obezbjeđuje kvalitetniji kontakt građana i predstavnika vlasti elektronskim putem.

”Imajući u vidu dosadašnju praksu građana da ne učestvuju dovoljno u izradi zakona i drugih strateških elemenata, Ministarstvo je u okviru sektorske analize prepoznalo potrebu angažovanja NVO, gdje će se u okviru javnog konkursa obezbijediti novac za projekte i programe koji imaju za cilj dalju promociju i animiranje građana da što u većoj mjeri koriste taj servis“, rekla je Vučinić.

Ona je zaključila da elektronska ne može da zamijeni tradicionalnu demokratiju, ali da bi nove trendove trebalo iskoristiti u svoju korist i za jačanje osnovnih principa koje karakterišu demokratsko društvo.