Sve visokoškolske ustanove u Crnoj Gori u drugoj polovini juna raspisaće javni konkurs za upis studenata na prvu godinu fakulteta. Nakon što konkurs bude objavljen na sajtovima fakulteta i u dnevnim listovima koji izlaze u našoj zemlji, budući brucoši saznaće koliko studenata je predviđeno za upis i više informacija o studijskim programima fakulteta ili visokih škola za koje su zainteresovani.

U slučaju da u prvom upisnom roku broj kandidata bude manji od utvrđenog, početkom jula raspisuje se drugi, odnosno treći upisni rok krajem avgusta, prenosi Mondo.me

Kada su u pitanju fakulteti Univerziteta Crne Gore (državni) pravo prijave na konkurs imaju kandidati sa završenom odgovarajućom četvorogodišnjom školom, dok na privatnim fakultetima konkurisati mogu i oni koji su završili trogodišnju školu uz polaganje odgovarajućih diferencijalnih ispita. Strani državljani u Crnoj Gori mogu studirati pod istim uslovima kao i crnogorski i imaju status našeg studenta koji plaća školarinu.

U okviru Univerziteta Crne Gore u Podgorici se nalaze sledeći fakulteti: Elektortehnički, Mašinski, Metalurško – tehnološki, Prirodno- matematički, Građevinski, Arhitektonski, Pravni, Ekonomski, Fakultet političkih nauka, Medicinski, Biotehnički i Farmaceutski fakultet, kao i Istorijski institut i Institut za strane jezike.

Fakultet dramskih umjetnosti, Muzička akademija i Fakultet likovnih umjetnosti nalaze se na Cetinju, dok se Fakultet za sport i fizičko obrazovanje, Filološki i Filozofski fakulteti nalaze u Nikšiću.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Institut za biologiju mora i Pomorski fakultet su u Kotoru, a Fakultet primijenjene fizioterapije u Igalu.

Budućim studentima na raspolaganju su i privatni fakulteti: Univerzitet Donja Gorica(UDG), Univerzitet Mediteran kao i deset samostalnih visokoškolskih ustanova.
Fakultet za poslovni menedžmet, Fakultet za poslovnu ekonomiju i Pomorski fakultet nalaze se u Baru, dok se u Budvi nalazi Fakultet za internacionalni menadžmet u turizmu i hotelijerstvu. Fakultet za menadžmet u saobraćaju i komunikacijama je u Beranama, Fakultet za menadžmet u Herceg Novom, a u Tivtu je Fakultet za mediteranske poslovne studije. Od samostalnih privatnih fakulteta tu su još i Fakultet za državne i evropske studije u Podgorici i Fakultet za crnogorski jezik i književnost koji se nalazi na Cetinju.

Dokumenta potrebna za upis su sledeća:
– originalna diploma o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu (oni koji nisu imali ovaj ispit mogu polagati test iz dva predmeta od značaja za određeni studijski program i tako ostvariti dodatne bodove), originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, kopija lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diploma „Luča“ ili ekvivalentna diploma i diploma o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnim takmičenjima srednjoškolaca ili diploma većeg ranga.

Raspored polaganja i način provjere znanja kandidata objavljuje se na oglasnoj tabli ili na sajtu fakulteta. Obično se polaže jedan ispit u toku jednog dana, a u slučaju da se ispit sastoji iz više djelova polaganje se može obavljati u kontinuitetu tokom jednog dana. Rezultati se objavljuju na oglasnoj tabli ili sajtu fakulteta najkasnije 24 sata od završetka polaganja, a kandidat koji ne položi prijemni neće biti upisan.

Strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.