U toku prošle godine sudovi su Ministarstvu pravde dostavili 283 presude na izvršenje kazne zatvora u prostorijama za stanovanje, od kojih je uspješno izvršeno 147 kazni, podaci su Izvještaja Ministarstva pravde za 2018.
Napominju da je u 38 predmeta u toku izvršenje, dok je u 22 predmeta kazna pravosnažno zamijenjena kaznom zatvora, a u šest predmeta postupak izvršenja kazne je obustavljen, dok je u jednom predmetu izvršenje kazne trenutno prekinuto, pišu Vikend novine.
Ova alternativna krivična sankcija u našoj državi primjenjuje se od početka 2018. godine, a rezultati izvršenja pokazuju da se takav vid kazne dobro pokazao u praksi.
U slučaju da dođe do samovoljnog napuštanja kuće ili stana od osuđenika, izvršenje kazne se prekida, potom se predmeti šalju sudu na dalju nadležnost, u kojim slučajevima sud zamijeni preostali dio kazne u zatvorsku kaznu. Do sada je evidentirano više slučajeva samovoljnog napuštanja prostorija u kojma se izvršava ova alternativna krivična sankcija, a dešavalo se i da osuđenici pokušaju ukloniti takozvanu “nanogicu” ili isključiti prijemnik. Ipak, sistem je te prekršaje registrovao i od službenika Ministarstva pravde su preduzete pomenute radnje predviđene zakonom.
Zakon propisuje da osuđeni koji izvršava kaznu zatvora u prostorijama u kojima stanuje ima pravo da boravi jedan čas dnevno van prostorija u kojima stanuje. Iako je u kućnom pritvoru, ukoliko je osuđenik zaposlen, onda će on redovno odlaziti na posao, ukoliko krivično djelo za koje je osuđen nije u vezi sa radom. Prostorije u kojima stanuje osuđenik može napustiti i ukoliko mora kod ljekara ili je njegovom članu familije neophodno pružanje medicinske pomoći. Takođe, ukoliko osuđenik ima obavezu staranja prema nekom članu porodice, on u skladu sa zakonom može da napusti prostorije u kojima obavlja kaznu, u slučaju da obavezu o staranju navedenog lica a ne može da obavlja niko drugi.
U slučaju kad Ministarstvo odobri osuđenom da napusti prostorije u kojima stanuje, vrijeme koje osuđeni provede van prostorija u kojima stanuje uračunava se u vrijeme izvršenja kazne zatvora. Izuzetno, osuđeni kome je potrebna hitna medicinska pomoć može napustiti prostorije u kojima stanuje i bez podnošenja zahtjeva, o čemu je dužan da, u roku od 24 časa, obavijesti Jedinicu za uslovnu slobodu i dostavi izvještaj zdravstvene ustanove o zdravstvenom stanju. Vrijeme provedeno na bolničkom liječenju uračunava se u vrijeme izvršenja kazne zatvora.
Osobe koja izdržavaju ovu vrstu kazne najčešće su počinioci krivičnih djela krađa, nedavanje izdržavanja, nasilničko ponašanje, laka tjelesna povreda, ugrožavanje javnog saobraćaja, nedozvoljeno držanje oružja, ugrožavanje sigurnosti, teška tjelesna povreda.
“Posebno treba naglasiti da osuđenom za krivično djelo protiv braka i porodice koji živi sa oštećenim u istom porodičnom domaćinstvu ili porodičnoj zajednici ne može se odrediti izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima stanuje”, istakli su ranije iz Ministarstva pravde.
Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti propisano je da je Direkcija za uslovnu slobodu u Ministarstvu pravde nadležna za izvršenje pravosnažnih sudskih odluka kojima je izrečena kazna zatvora do šest mjeseci i određeno da se ima izvršiti u prostorijama u kojima osuđeni stanuje tzv. kućni zatvor.
Trenutno je na raspolaganju 87 nanogica, a kako je ranije saopšteno iz Ministarstva pravde, ukoliko u budućem periodu bude potrebe za većim brojem razmotriće se nabavka još uređaja.
Ministarstvo pravde je jedan dio opreme obezbijedilo iz budžeta, a jedan dio opreme se obezbijedio uz podršku Ambasade SAD. Obezbijeđeno je 87 radio frekventnih (RF) narukvica, 87 stacionarnih jedinica za nadzor, jedna jedinica za praćenje stanja (nivoa) alkohola, kao i usluge komunikacionih linkova.