Mladi BeranaMještani Vraneša negoduju zbog odugovlačenja radova na mostovima

Mještani Vraneša kažu da osam mostova koji su preostali da se rekonstruišu na trasi regionalnog puta Slijepač most-Tomaševo-Pavino Polje-Kovren sve više liče na „zidanje Skadra na Bojani”, piše Dan.

Naime, prošle su skoro dvije godine otkako je počela njihova sanacija.

“Nekoliko puta se kretalo s mrtve tačke. Došle bi mašine i nekoliko majstora. Pomalo bi začeprkali, pa iznenada stali i otišli brže nego što su došli. Na naša pitanja šta se dešava odgovarano je da su izvođači zauzeti radovima na drugim, u tom trenutku prečim destinacijama. Neko je uvijek preči od nas, a mi čekamo i nadamo se. Evo, opet se nešto radi, ali smanjenim intenzitetom… I opet s nekolicinom radnika”, kažu mještani Vraneša.

Oni izražavaju bojazan da će radnici, kao i ranije, malo pročeprkati oko mostova i opet otići za,,prečim’’ poslovima.

” Iz­grad­njom di­je­la re­gi­o­nal­nog pu­ta Sli­je­pač Most–Plje­vlja odah­nuo je ve­li­ki broj sta­nov­ni­ka Vra­ne­ške do­li­ne, na­ro­či­to ži­te­lji se­la ko­ja pri­pa­da­ju mje­snim za­jed­ni­ca­ma To­ma­še­vo, Pa­vi­no Po­lje i Ko­vren. Put im je otvo­rio pro­zor u svi­jet. Put je­ste do­bar, ura­đen je ka­ko tre­ba, ali su osta­li broj­ni pro­ble­mi na tra­si. Na­ro­či­to na mo­sto­vi­ma ko­jih je na ovoj tra­si osam i sva­ki od njih, dok is­pod njih hu­či Lju­bo­vi­đa, po­seb­no je opa­san. Istina, ponešto je urađeno na nekoliko mostova, ali nije sve završeno i ostala je opasnost za učesnike u saobraćaju”, kaže Miloš Kuveljić, stanovnik Vraneša.

“Di­rek­ci­ja za sa­o­bra­ćaj je pri­li­kom sa­na­ci­je ovog re­gi­nal­nog pu­ta obe­ća­­la da će sa­ni­ra­ti i mo­sto­ve. Pr­vo obe­ća­nje je bi­lo ka­da je ra­đe­na eta­pa pu­ta do To­ma­še­va, on­da do Pa­vi­nog Po­lja, pa do Ko­vre­na. Nedavno je završena i če­tvr­ta eta­pa do Vru­lje ko­ja pri­pa­da te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Plje­vlja “, ka­že Ve­sko Go­gić, pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce To­ma­še­vo.

Prije nekoliko dana počeli su radovi na sanaciji prvog mosta, nakon izlaska iz Slijepač mosta, prema Tomaševu. Naliva se druga stopa, a započeli su sitni radovi i na suprotnoj strani mosta. I na šestom mostu, koji pripada MZ Pavino Polje, kod Babajića i Mahale, urađene su stope i sve je ostavljeno da čeka proširenje trase.

U Mahali, gdje je lakat krivina, urađen je most, ali prilazni putevi su ostavljeni neuređeni mjesecima. Most u Paljskoj luci, izuzev jedne stope, nije završen, a kod Zekića rijeke postavljen je beton, ali kao ni na drugim mostovima mjesecima nema predviđene metalne ograde. Zbog svega toga u opasnosti su kako vlasnici četvorotočkaša tako i pješaci, a posebno mališani koji hitaju u školu.

Prije Tomaševa, kod kuće Ćetkovića, kao i kod kuće Rajka Gogića još nijesu okončani radovi. Most Pavlovića, na izlazu iz Pavinog Polja,jedini je završen, ali i dalje bez ograde.

“Mještani stalno negoduju, tako da smo ja i moj kolega Slobodan Leković, koji je na čelu MZ Pavino Polje uvijek adresa kojoj se obraćaju i traže hitan završetak radova. Zato i apelujemo na Direkciju za saobraćaj Crne Gore da energičnije krene u završetak rekonstrukcije ovih osam mostova, i da posao konačno bude okončan do prvih kiša i snijega ” , kazao je Gogić.
Mje­šta­ni tra­že da se ra­di br­že i da se posao ne osta­vlja za proljeće naredne godine.

“S ob­zi­rom na to da je put re­kon­stru­i­san, sve je vi­še onih ko­ji se od­lu­ču­ju da ko­ri­ste ovu dža­du. Sto­ga je neo­p­hod­na re­kon­struk­ci­ja mo­sto­va ko­ji su po­sta­li usko gr­lo u sa­o­bra­ća­ju na ovom re­gi­o­nal­nom pu­tu, na­ro­či­to za one ko­ji ga do­bro ne po­zna­ju “, is­ti­če Go­gić.

Mijo Bakrač iz Direkcije za saobraćaj Crne Gore kaže da je tačno da radovi ne idu dinamikom koja je dogovorena. Kaže da je prije tri dana održan kolegijum, na kom je direktor Savo Parača naložio da se radovi ubrzaju i da posao što prije bude okončan.