Institucije u Crnoj Gori nemaju podatke koliko je ljudi otišlo iz države tokom tri decenije tranzicije, a kako navode, nijesu obavezane nekim propisom da vode računa o tome, piše MINA.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Pobjedi su saopštili da u bazi imaju samo broj crnogorskih državljana koji posjeduju pasoš Crne Gore, ali ne i prijavljeno prebivalište ovdje.
Takvih je, na dan 22. mart ove godine bilo 23.977.
Iz MUP-a su naveli da to nije podatak koji pokazuje koliko je ljudi napuštilo Crnu Goru od devedesetih.
Iz Zavoda za statistiku kazali su da ne raspolažu podacima o međunarodnim migracijama.
U MUP-u su rekli da iako je Zakonom o registrima prebivališta i boravišta propisano da je u slučaju boravka van Crne Gore dužeg od 90 dana crnogorski državljanin dužan da podnese prijavu o odlasku u drugu državu, Ministarstvu u opštini u kojoj ima prebivalište ili preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Crne Gore, u određenim situacijama građani ne poštuju tu zakonsku odredbu, što utiče na tačnost i ažurnost evidencija.
Stručnjakinja za demografiju, Dragica Mijanović kazala je da je ozbiljan problem činjenica da Crna Gora nema zvanične, statističke podatke o brojnoj, polnoj, starosnoj i obrazovnoj strukturi stanovništva koje odlazi.
“Najveći problem je što to nikoga i ne brine iako je stanovništvo glavni resurs jedne države”, rekla je ona.
Prema riječima Mijanović, usljed velikog odliva stanovništva, koje iz zemlje odlazi tražeći dostojanstveniji život i ekonomsku stabilnost, Crna Gora bi za oko 30 godina mogla da bude država koja ima staro stanovništvo, negativnu stopu prirodnog priraštaja i najvjerovatnije problem sa radnom snagom.
Najveći gubitak, kako je navela, je odliv stručnog visokoobrazovanog kadra, potencijalnih nosilaca razvoja i inovacija, čiji odlazak značajno smanjuje sposobnost države da se razvija i mijenja strukturu društva.
Mijanović je kazala da bi svaka ozbiljna država bi trebalo da ima demografsku populacionu politiku koju bi vodila zavisno od područja i potreba.
„Međutim, nažalost, kod nas se na tom planu ne radi ništa. Neophodno je da imamo zvanične statističke podatke, koji kod nas ne postoje, da se oni prate i analiziraju kako bi se zauzeo stav, kreirala politika, strategija. Da se nešto rješava po tom pitanju, jer se bojim da ćemo zakasniti”, dodala je ona.
Kako je navela Mijanović, usljed nepostojanja zvaničnih podataka, neke proračune radili su na osnovu odnosa između prirodnog priraštaja i procijenjenog broja stanovnika.
Proces emigracija, kako je navela, uzima maha i intenzivira se.