Mladi BeranaMUP prekoračio budžet za 13 miliona

DRI je kontrolnom revizijom finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva unutrašnjih poslova iz 2014. ustanovila da i dalje postoje neusklađenosti poslovanja sa zakonom i ostavila rok do kraja marta naredne godine da se otklone nepravilnosti.

Od 21 preporuke MUP je realizovao sedam, a djelimično je realizovano četiri, uglavnom u dijelu izdataka za sudske sporove i planiranje budžeta, piše Pobjeda.

U izvještaju, koj i su sačinili senatori dr Branislav Radulović i Nikola N. Kovačević, se navodi da se nastavlja praksa neodgovarajućeg upravljanja izdacima za sudske sporove.

Na to je DRI već ukazivala kroz sprovedene revizije, a posebno u reviziji “Izdaci iz budžeta države za sudske sporove po osnovu radnih odnosa”. Izvršeni budžet (bez donacija) MUP-a za 2017. iznosi 90,8 miliona eura, što je značajno više od smjernica fiskalne politike utvrđenog limita potrošnje, koji iznosi 77,8 miliona eura konstatuje se u izvještaju o kontrolnoj reviziji.

Državni revizori su takođe konstatovali da je za realizaciju preporuka DRI, koje se odnose na planiranje izdataka, posebno izdataka za sudske sporove, kao i procjenu imovine koju koristi MUP, potrebno da i Ministarstvo finansija i Uprava za nekretnine preduzmu određene radnje.

Nalazima ove i prethodne revizije utvrđeno je da su na poziciji “Otplata obaveza iz prethodnog perioda” evidentirani izdaci za sudske sporove, čiji su predmet uglavnom potraživanja iz radnog odnosa.

“Identifikovane slabosti u vezi evidentiranja, sačinjavanja i dostavljanja izvještaja o ostvarenim časovima rada značajno utiču na postojanje visokog rizika od nastanka sudskih sporova po osnovu radnih odnosa”, upozorili su iz DRI.

Kontrolnom revizijom je, naime, utvrđeno da jedinice službi za obračun zarada nijesu dostavljale izvještaje o ostvarenim redovnim časovima rada, kao ni o satima godišnjeg odmora.

Revizori su konstatovali i da pravo na ostvarivanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem nije utvrđeno pojedinačnim rješenjima.