Uprava za gazdovanje šumama i lovištima objavila je Poziv za učešće na javnom nadmetanju za sanitarnu sječu u 2023. godini. Predmet prodaje drveća u okviru ovog poziva biće ukupno 73 odjeljenja, ukupne doznačene bruto drvne zapremine 22.667 kubika.

Predmet aukcije je prodaja drveta u dubećem stanju – sanitarna sječa u područnim jedinicama Berane, Nikšić, Petnjica, Kolašin, Plav, Žabljak, Gusinje, Pljevlja, Mojkovac i Rožaje, po odjeljenjima, vrstama, količini i početnim cijenama, koje su istaknute u tabelama poziva, objavljenog na sajtu Uprave.

Pravo da učestvuje na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja uplate depozit u iznosu od 20 odsto od početne cijene koštanja drvnih sortimenata, navedene u tabeli poziva i prijave se za učešće. Osim uplate depozita i prijave pravna lica moraju da ispunjavaju druge opšte i ostale uslove, koji su precizno navedeni u tekstu poziva.

“Uplata novčanog depozita će se vršiti u blagajni Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Pljevlja, svakog radnog dana do 17.11.2023. godine, do 09 sati, o čemu će se izdati dokaz o izvršenoj uplati (potvrda). Prijava za učešće na javnom nadmetanju i dokaz o uplati depozita dostavlja se neposredno na arhivu Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Pljevlja, najkasnije do 17.11.2023 godine do 09:30 h. Obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju može se preuzeti u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima Pljevlja, svakog radnog dana od 08-14h, kao i na sajtu www.upravazasume.me”, navode u saopštenju.

Prodaja drveta u dubećem stanju – sanitarna sječa za 2023. godinu, vršiće se po odjeljenjima javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Uprave za gazdovanje šumama i lovištima – Pljevlja, dana 17.11.2023. godine, sa početkom u 10 sati.

Kako dodaju, registracija učesnika će se vršiti u prostorijama gdje se obavlja aukcija, najkasnije 30 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati odnosno registrovati.