Opština Berane-Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti raspisuje konkurs za samostalnog/u savjetnika/cu III za zaštitu životne sredine.

Potreban je jedan izvršilac.

Uslovi: 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme -VII/1 nivo kvalifikacije obrazovanja (kvalifikacija visokog obrazovanja u obimu od 240 kredita CSPK-a), stepen specijaliste-Geografija,diplomirani biolog-smjer zaštita životne sredine ili dpilomirani ekolog -najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u državnim organima. Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnom organu (radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa).

Oglas je objavljen 10. novembar. Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.

Kontakt podaci poslodavca:
051/231-937
opstauprava@berane.co.me