Oglas za posao

Opština Berane-Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti raspisuje konkurs za višeg savjetnika/cu III za saobraćajnu oblast.

Potreban je jedan izvršilac.

Uslovi: 1 izvršilac,na neodređeno vrijeme, VII/1 nivo kvalifikacije obrazovanja (kvalifikacija visokog obrazovanja u obimu od 240 kredita CSPK-a), stepen specijaliste, drumski saobraćaj -najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva -položen stručni ispit za rad u državnim organima, poznavanje rada na računaru, uvjerenje o državljanstvu, diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnom organu (radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa), postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata obaviće se u skladu sa Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja,sposobnosti,kompetencija i vještina za rad u državnim organima (Službeni list CG br.50/18).

Oglas je objavljen 10. novembar. Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.

 

Kontakt podaci poslodavca:

051/231-937

opstauprava@berane.co.me