Platni promet 1,26 milijardi eura

U ovoj godini planirano je da se prihodi od akciza uvećaju za 25,6 miliona ili 9,4 odsto više u odnosu na prošlu godinu, što iznosi 271,5 miliona eura ili 4,4 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

U Programu ekonomskih reformi za Crnu Goru za period od ove do 2025. godine, koji je usvojen na Vladi, objašnjeno je da je to prevashodno kao rezultat projektovanog rasta ekonomske aktivnosti i potrošnje domaćinstava, ali i kao rezulta postepenog vraćanja akcize na gorivo na prvobitni nivo usljed stabilizacije cijena na tržištu, prenosi portal RTCG.

“U ovoj godini planirano je umanjenje prihoda po osnovu naknada u iznosu od 30,5 miliona ili 31,1 odsto, prvenstveno kao rezultat očekivanog završetka implementacije projekta Ekonomskog državljanstva koji pripada kategoriji ostalih prihoda, a kod koje je u tom smislu planirano uvaćanje u odnosu na ostvarene u prošloj godini 58 miliona ili 54,9 odsto”, navodi se u dokumentu.

Navedeni prihodi biće, kako se dodaje, namijenjeni stvaranju uslova za ulaganje ovih sredstava u razvoj lokalnih samouprava kroz kapitalne projekte.

Kako se ističe, u cilju unapređenja poreske politike i pravednog tretmana poreskih obveznika, kao i suzbijanja sive ekonomije u narednoj godini i srednjem roku očekuju se efekti izmjena i dopuna niza zakonskih rješenja.

“U prvom redu, misli se na zakon o porezu na dohodak građana, kojim je unapređen obuhvat primanja na koja će se porez plaća po proporcionalnoj stopi, pravednija rješenja u oslobođenjima od plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica, definisanje zaštitnog mehanizma u dijelu oporezivanja po osnovu poreza na kapitalnu dobit, te obračun i plaćanje poreza na osnovu sudskih odluka i odluka državnih organa”, navodi se u Programu.

Takođe, misli se i na zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim je definisano da se više plaćeni doprinosi ne vraćaju za sve vrste doprinosa, već samo za penzijsko-invalidsko osiguranje, kao i skraćenje roka za podnošenje zahtjeva povraćaj.

Tu je i zakon o sprečavanju nelegalnog poslovanja kojim se utiče na proširivanje obima zabrane poslovanja na način da će se navedeno odnositi i na lica koja naknadno, na osnovu ugovora o prenosu udjela pristupaju privrednom subjektu kao osnivači, odnosno vlasnici udjela, čime se utiče na sprečavanje izbjegavanja izmirivanja poreskih obaveza.

Vlada je pomenula i zakon o duvanu, kojim je predloženo unapređenje postojećih rješenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje, obrade i prometa duvanskih proizvoda.

Izvor: Mina business