Plastični otpad najdominantniji je u crnogorskom dijelu Jadranskog mora i na plažama na kojima je u oktobru i decembru prošle godine sprovođen monitoring, pokazuju podaci Agencije za zaštitu životne sredine. Monitoring je sprovođen na Blatnoj, Velikoj i plaži Jaz, a plastika je zastupljena u procentu i do oko 92 odsto od ukupne količine sakupljenog otpada, kako na obali, tako i u moru.
Ovi podaci pokazuju da višedecenijski problem nesavjesnog odlaganja otpada nije zaobišao ni crnogorske plaže, koje su na kraju ili početku turističke sezone bukvalno zatrpane smećem.
U svim zonama u kojima je monitoring sprovođen u oktobru prošle godine, pokazalo se da u kontekstu brojnosti (broj komada na 100 metara transekta) dominantna kategorija pripada plastici.
“Na plaži Jaz plastični otpad je bio zastupljen u procentu od 92,48 odsto od ukupne količine sakupljenog otpada, na Blatnoj plaži 80,27 odsto i na Velikoj plaži 74,06 odsto. Od ostalih grupa otpada, na Blatnoj plaži u većoj mjeri je bio zastupljen papirni/kartonski otpad 6,47 odsto, kao i na plaži Jaz, sa procentom od 3,20 odsto, dok je na Velikoj plaži pored plastičnog otpada dominantna grupa bila obrađeno drvo sa procentom zastupljenosti od 18,66 odsto”, pokazuju podaci Agencije o stanju životne sredine.
Na Blatnoj plaži, kako se navodi, pored plastičnog otpada, druga dominantna grupa pripada staklenom otpad u (16,59 odsto), na plaži Jaz plastičnom otpadu (14,50 odsto) dok je na Velikoj plaži to bio tekstilni otpad (2,73 odsto).
“Prilikom obrade potkategorija u okviru navedenih glavnih kategorija otpada, analizirajući brojnost otpada, dominantne kategorije su bile različite. Na Blatnoj plaži kao dominantna potkategorija po broju komada otpada izdvajaju se omoti i pakovanja od slatkiša (107 komada), zatim opušci od cigareta (67 komada) i plastični djelovi 0–2,5 cm (65 komada) sa procentom zastupljenosti od 18,66 odsto. Na Velikoj plaži kao dominantna potkategorija po broju komada otpada bili su opušci od cigareta (172) kao i na plaži Jaz. Od ostalih potkategorija izdvajaju se plastični djelovi veličine 0–2,5 cm (90) i komadi obrađenog drveta manji od 50 cm”, konstatovano je monitoringom.
Monitoring plutajućeg otpada u decembru pokazao je da se na Transektu 1, koji se nalazi u unutrašnjem dijelu Bokokotorskog zaliva, nalazila najveća količina otpada u odnosu na druge dvije monitoringom obuhvaćene lokacije.
“Na Transektu 1 zabilježeno je 27 komada otpada, od čega je 25 komada pripadalo plastičnom otpadu, jedan komad gumenom otpadu i jedan komad koji pripada grupi kartonskog/papirnog otpada. Najzastupljenija grupa otpada na transektima bio je plastični otpad sa procentom od 92,59 odsto za Transekt 1, 83,33 odsto za Transekt 2 i 71,42 odsto za Transekt 3”, pokazuju podaci Agencije.
Krajem decembra ponovo je prikupljan otpad na plažama i nakon njegove obrade pokazalo se da je najveća količina skupljena na Velikoj plaži – ukupno 167 komada/100m. Na plaži Jaz nađena su 146 komada na 100 metara, dok je na Blatnoj plaži sakupljeno najmanje komada otpada – 132 komada/100m. Na osnovu CCI (Clean Coastal Index), kako se navodi, sve tri plaže spadaju u veoma čiste plaže.
“U kontekstu brojnosti (broj komada/100m transekta) dominantna kategorija pripada plastici na svim analiziranim transektima. Na Blatnoj plaži plastični otpad je bio zastupljen u procentu od 84,84 odsto od ukupne količine sakupljenog otpada, na Velikoj plaži 71,85 odsto i na plaži Jaz 48,63 odsto. Na Blatnoj plaži kao dominantna potkategorija po broju komada otpada izdvajaju se komadići plastike/polistirena veličine između 2,5 cm i 50 cm (34 komada), zatim plastični poklopci i čepovi (17 komada) i plastične flaše za piće (16 komada). Dominantna potkategorija otpada (na osnovu brojnosti) na transektu na plaži Jaz bile su limenke od pića (47 komada), a pored njih kao brojnija potkategorija izdvajaju se plastične flaše za piće (21 komad). Na Velikoj plaži kao dominantna potkategorija po broju komada otpada izdvajaju se plastične flaše za piće (43)”, konstatuju u Agenciji za zaštitu životne sredine.
Izvor: Dan