Zavod za metrologiju organizuje ,,Otvorene dane"Zavod za metrologiju organizuje ,,Otvorene dane"

Zavodu za metrologiju je u prošloj godini podnijeto 237 zahtjeva za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala.

 

„U toku prošle godine žigosano je oko 100 kilograma predmeta od zlata, 232 kilograma srebra i oko kilogram i 300 grama predmeta od platine“, rekli su predstavnici Zavoda agenciji Mina-business.

 

Oni su naveli da su u postupcima ispitivanja i žigosanja donesena 24 rješenja o odbijanju žigosanja predmeta od dragocjenih metala, a najčešći razlozi odbijanja su nepostojanje oznaka finoće, znaka proizvođača i uvoznika, kao i oznake METAL na dijelu predmeta koji je izrađen od nedragocjenog metala.

 

U Zavodu za metrologiju registrovana su 194 uvoznika i 48 proizvođača predmeta od dragocjenih metala.

 

„Šest proizvođača predmeta od dragocjenih metala je tokom prošle godine obnovilo registraciju u postupku utvrđivanja uslova za proizvodnju predmeta od dragocjenih metala u pogledu opreme i radnih prostorija“, rekli su iz Zavoda.

 

U prošloj godini je, kako su saopštili, u Zavodu ovjereno preko 37 hiljada mjerila, od čega najviše vodomjera, 21,5 hiljada, i brojila električne energije blizu osam hiljada.

 

„Vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti III do 900 kilograma ovjereno je 2,68 hiljada, a taksimetara više od 2,3 hiljade. Istovremeno, u našim laboratorijama izdato je i 1,07 hiljada uvjerenja o kalibraciji mjerila. Tokom prošle godine je, shodno tome, u Zavodu za metrologiju dostavljeno preko dvije hiljade zahtjeva stranaka, odnosno korisnika naših usluga“, dodali su iz Zavoda.

 

Zavod za metrologiju će, kako su najavili, i tokom ove godine obezbjeđivati visok nivo kvaliteta usluga iz oblasti zakonske, industrijske i naučne metrologije, što podrazumijeva i unapređenja u radu devet nacionalnih kalibracionih laboratorija u oblasti metrologije mase, dužine, temperature, pritiska, malih i velikih zapremina, električnih veličina, vremena i frekvencije i jonizujućeg zračenja.

 

„Dalje jačanje kapaciteta i tehničkih kompetencija u oblastima kalibracija i ovjeravanja mjerila biće prioriteti i tokom ove godine, što će omogućiti bolju implementaciju evropskih direktiva i dalji razvoj savremenog metrološkog sistema u Crnoj Gori“, ocijenili su iz Zavoda.

 

Oni su istakli da je Zavod za metrologiju jedna od korisničkih institucija u projektima iz IPA programa, koje realizuje Delegacija Evropske unije (EU) u Crnoj Gori.

 

Dodijeljenom opremom i tehničkom pomoći, Zavod kontinuirano poboljšava kompetentnost, kapacitete i postupke rada, što omogućava dalji razvoj savremenog metrološkog sistema u Crnoj Gori.

 

„Ipak, napominjemo i da se Zavod za metrologiju od osnivanja, 2006. godine, suočava sa nedostatkom odgovarajućeg sopstvenog prostora, što ima poseban uticaj na razvoj laboratorija, a rješavanje tog pitanja će u budućem periodu biti jedan od prioritetnih ciljeva“, kazali su iz Zavoda.

 

Oni su podsjetili i da je Crna Gora 1. avgusta prošle godine ostvarila punopravno članstvo u Međunarodnoj organizaciji za zakonsku metrologiju (OIML).

 

Crna Gora je od novembra 2007. bila dopisna članica OIML-a, a 19. decembra 2022. Ministarstvo vanjskih poslova Francuske je ratifikovalo pristupanje Crne Gore u punopravno OIML članstvo, sa stupanjem na snagu od 18. januara prošle godine.

 

Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju ima 63 punopravne države članice, a Zavod za metrologiju predstavljaće Crnu Goru u aktivnostima koje sprovode radna tijela te organizacije, sa ciljem efikasne primjene zakonske metrološke infrastrukture, međusobno priznate i harmonizovane na međunarodnom nivou.

 

„Ovo članstvo važno je za unapređenje trgovine, uspostavljanje međusobnog povjerenja i usklađivanja zaštite potrošača širom svijeta“, smatraju u Zavodu.

 

Osim predstavljanja Crne Gore u navedenoj organizaciji, Zavod predstavlja Crnu Goru i punopravni je član metroloških organizacija kao što su Međunarodni biro za tegove i mjere, Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta i Evropska kooperacija u zakonskoj metrologiji, dok u okviru Hallmarking konvencije, u oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala, Zavod ima status posmatrača.

 

Odjeljenje za dragocjene metale Zavoda za metrologiju, u ovoj godini nastaviće da obavlja poslove iz svoje nadležnosti koje su utvrđene Zakonom o kontroli predmeta od dragocjenih metala, kao što su ispitivanje sastava i finoće predmeta od dragocjenih metala, obavljanje analiza legura od kojih se izrađuju predmeti od dragocjenih metala i ispitivanje sastava i finoće probnih igala od dragocjenih metala.

 

Obavljaće se i žigosanje predmeta od dragocjenih metala, a utvrđivaće se i ispunjenost uslova za donošenje rješenja o određivanju znaka proizvođača i znaka uvoznika predmeta od dragocjenih metala, kao i vođenje evidencije znakova proizvođača/uvoznika predmeta od dragocjenih metala.

 

„Kako postupci ocjenjivanja usaglašenosti podrazumijevaju sporovođenje metode ispitivanja nad predmetima od dragocjenih metala, radićemo i na unapređenju obučenosti osoblja i nabavci nove opreme u cilju postavljanja novih metoda ispitivanja predmeta od dragocjenih metala“, zaključili su iz Zavoda.