Vlada je utvrdila Predlog zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima, kojim se, kako je objašnjeno, omogućava vlasnicima, odnosno korisnicima ugostiteljskih objekata upotreba duvanskih proizvoda u dijelu ugostiteljskog objekta, kao i upotreba elektroakustičnih i akustičnih uređaja i nakon 24 časa za period organizovanja kulturno zabavnog programa na otvorenom i zatvorenom prostoru, uz plaćanje propisane takse.

“Predloženim odredbama stvaraju se uslovi za podršku i razvoj biznisa u ugostiteljskoj djelatnosti, posebno imajući u vidu što je od strane vlasnika ugostiteljskih objekata ukazano na činjenicu da zabrana korišćenja duvanskih proizvoda značajno smanjuje promet”, saopšteno je nakon sjednice.
Podsjeća se i da je, od strane udruženja poslodavaca ukazano i da ne bi bilo cjelishodno uvoditi ovakve zabrane pred turističku sezonu, jer i turisti ovakvu mogućnost prepoznaju kao povoljnost.

Vlada je, u cilju racionalizacije potrošnje i realizacije mjera štednje, donijela Odluku o izmjeni Odluke o varijabilnom dijelu zarade. Odlukom se smanjuje varijabilni dio zarade sa 80 odsto na 50 odsto prosječne zarade, pi[e potral RTCG.

Takođe, usvojen je Predlog strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja u porodici sa Akcionim planom 2017-2021, kojom je obuhvaćeno većinsko stanovništvo, nacionalne manjine i emigranti, do 18 godina starosti.

“Strategija, na bazi međunarodnih standarda predviđenih Konvencijom o pravima djeteta identifikuje i razrađuje šest strateških ciljeva koji se odnose na: zakonodavstvo i politike koje djecu štite od svih oblika nasilja; unapređenje institucionalnog okvira za brigu i zaštitu djeteta; osnaživanje pravosudnog sistema; pokretanje promjena u društvenim normama i kulturnoj praksi; razvijanje životnih vještina kod djece kako bi se spriječilo nasilje i kreiranje sistema za monitoring, evaluaciju i istraživanje.

Strategijom je predviđeno umrežavanje baze podataka relevantnih ministarstava, kao i formiranje komisije sastavljene od predstavnika nadležnih institucija i NVO sektora, za praćenje njene implementacije”, pojašnjava se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o ispunjenosti uslova za početak primjene novog Zakona o upravnom postupku. Tim povodom, zaduženi su svi subjekti da intenziviraju napore i aktivnosti za stvaranje uslova koji će omogućiti da novi ZUP počne da se primjenjuje 1. jula ove godine, što je jedan od bitnih preduslova za podizanje kvaliteta upravnih usluga i stvaranje servisno orijentisane javne uprave za koje se Vlada odlučno zalaže.

Usvojena je Informacija o portalu eUprave za 2016. godinu. U cilju stvaranja moderne i efikasne državne administracije značaj elektronske uprave prepoznat je, prije svega, kroz realizaciju projekta portala e-uprave, koji predstavlja jednu od osnovnih karika u njenom razvoju.

“Razvijen je kao svojevrstan elektronski šalter državne uprave prema fizičkim i pravnim licima, kao i unutar samih organa uprave. U izvještajnom periodu Portal je posjetilo 43 odsto više korisnika u odnosu na period od početka rada 2011. godine do kraja 2015. godine. Takođe, broj e-usluga na Portalu je porastao za 48 osto u prošloj godini, u odnosu na uporedni period”, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila i Informaciju o aktivnostima na projektu „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“, koja sadrži presjek započetih pripremnih aktivnosti na remedijaciji četiri lokacije koje su obuhvaćene projektom, i to: Kombinat Aluminijuma Podgorica (2 bazena crvenog mulja i deponija čvrstog otpada), Jadransko brodogradilište Bijela (grit i kontaminirano zemljište), Termoelektrana Pljevlja (deponija pepela i šljake Maljevac) i Rudnik „Šuplja stijena“ (jalovište Gradac).

Informacija o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa, sa preporukama za intenziviranje aktivnosti u preduzetim programima i projektima, koju je, takođe Vlada usvojila, predstavlja pregled mjera, aktivnosti i efekata po resorima, u pravcu podsticanja preduzetništva i biznisa sa posebnim akcentom na finansijsku podršku (direktnu i indirektnu) razvoju preduzetništva i biznisa i regulatorne reforme.

Vlada je usvojila i Operativni plan poboljšanja energetske efikasnosti za 2017. godinu, sa Izvještajem o realizaciji u prošloj godini. Operativni plan sadrži pregled mjera energetske efikasnosti, čija realizacija je planirana na 56 objekata u nadležnosti organa državne uprave, sa ukupnim procijenjenim budžetom u iznosu od 8.218.587 eura. Ukupan budžet za prošlu godinu iznosio je 10.837.114. eura, od čega je utrošeno 8.751.456. eura.

Na današnjoj sjednici, Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji projekta “Uključivanje građana u borbu protiv sive ekonomije“. Od početka realizacije projekta Upravi za inspekcijske poslove i Poreskoj upravi podnijeto preko 11.000 prijava građana u oblasti sive ekonomije, koje su rezultirale kaznama u ukupnoj vrijednosti od preko 2,2 miliona eura, čime je prikupljena suma od 833.548 eura za investiranje u projekte od opšteg društvenog značaja.