Fond za zdravstveno osiguranje će osiguranicima od petog marta refundirati nabavku ljekova u visini cijene koštanja, a najviše do maksimalne cijene lijeka koju je utvrdila Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS), saopštio je direktor Fonda Sead Čirgić. 

On je pojasnio da su se u postupku ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, osiguranici često obraćali Fondu zahtjevom za refundaciju troškova ljekova sa Liste ljekova, medicinskih sredstava koja su korišćena u njihovom liječenju, kao i za refundaciju laboratorijskih analiza, koje nijesu mogli da ostvare u javnoj zdravstvenoj ustanovi.

„Obavještavamo osiguranike da će Fond od prvog marta vršiti refundaciju nabavke ljekova osiguranim licima u visini cijene koštanja, a najviše do visine maksimalne cijene lijeka, koju je utvrdio CALIMS“, navodi se u saopštenju Čirgića.

Prema njegovim riječima, takvim pristupom će osigurana lica biti u povoljnijem položaju u odnosu na dosadašnji način refundacije naknade troškova ljekova, odnosno po cijenama lijeka po kojima ih je obezbjeđivao Montefarm.

„Takođe, refundacija troškova obavljenih određenih laboratorijskih analiza, koje osigurano lice nije moglo da obavi u zdravstvenoj ustanovi u okviru javnog zdravstvenog sistema, vršiće se prema troškovima plaćene usluge iz dostavljenog računa uz podnošenje odgovarajućih propisanih dokaza“, kazao je Čirgić.

On je rekao da je novom Listom pomagala, između ostalog, značajno prošireno pravo osiguranih lica oboljelih od šećerne bolesti na trakice i lancete, u odnosu na prethodni pravilnik.
Kako je naveo, pravo na aparat za samokontrolu šećera u krvi i dijagnostičke trake za aparat i lancete za vađenje krvi iz prsta, novom Listom medicinsko-tehničkih pomagala prošireno je u odnosu na godine starosti osiguranika i u odnosu na broj odobrenih trakica i lanceta.

Čirgić je podsjetio da je prethodnim pravilnikom to pravo bilo propisano samo za osiguranike do 18. godina života, dok je novim pravilnikom prošireno na sva osigurana lica koja su oboljela od šećerne bolesti i na terapiji sa insulinom.

Kako je naveo, osigurano lice koje prima insulin jednom dnevno ostvaruje pravo na 25-30 traka i 25-30 lanceta mjesečno, osiguranik koji prima insulin dva i više puta dnevno, koji je korisnik insulinske pumpe i dijete do 18. godina, ostvaruje pravo do 200 traka i do 200 lanceta mjesečno, a osigurano lice starije od 18. godina od 25 do 100 traka i od 25 do 100 lanceta mjesečno.

„Novi Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koji je stupio na snagu početkom januara uslovio je povećanje količina ovih pomagala, koje nijesu mogle da se predvide bilansom potreba za ovu godinu, koji je donijet u oktobru 2016. godine, zbog čega trenutno imamo situaciju da Montefarm ne može odgovoriti svim zahtjevima osiguranika“, naveo je Čirgić.

On je poručio da će Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm u najkraćem roku obezbijediti lancete i dijagnostičke trake za potrebe osiguranih lica u potrebnoj količini, za šta će Fond obezbijediti novac iz postojećeg budžeta.

Čirgić zamolio osiguranike za strpljenje i razumijevanje do nabavke dijagnostičkih trakica i lanceta, za koju je neophodno ispoštovati zakonsku proceduru.

„Do tada, Fond će vršiti refundaciju troškova osiguranim licima, koja su nabavila lancete i trakice o svom trošku, u visini cijene koštanja prema priloženom računu i odgovarajućoj medicinskoj dokumentaciji“, kazao je on.

Čirgić je poručio da će Fond, i pored teškoća u finansiranju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i ubuduće raditi na unaprjeđenju ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja.