Savjet Centralne banke (CBCG) donio je odluku o raspodjeli dobiti za 2022. godinu, tako što se 2,6 miliona eura raspoređuje u budžet Crne Gore, a isto toliki iznos u opšte rezerve vrhovne monetarne institucije.

Izmjenama i dopunama Zakona o CBCG, koji je Skupština usvojila 29. decembra prošle godine, utvrđen je drugačiji tretman nerealizovanih revalorizacionih gubitaka za finansijska sredstva koja se mjere po fer vrijednosti, na način da se oni ne pokrivaju, već se drže na računu nerealizovanih revalorizacionih rezervi do momenta njihove prodaje, odnosno dospijeća.

„Ovim su stvoreni uslovi za raspodjelu finansijskog rezultata CBCG iz 2022. godine, pa je Savjet donio odluku o raspodjeli dobiti CBCG za 2022“, navodi se u saopštenju.

Prema tom aktu, u državni budžet se prenosi 50 odsto dobiti CBCG iz 2022. godine, u visini od 2,6 miliona eura, dok se preostalih 2,6 miliona eura raspoređuje u opšte rezerve vrhovne monetarne insitucije.

„Ovim se doprinosi likvidnosti državnog budžeta i dodatno ojačava kapitalna pozicija CBCG“, poručili su iz vrhovne monetarne institucije.

Savjet CBCG predložio je da se za članicu Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita imenuje Ivana Joličić, šefica u Direkciji za regulativu Sektora za kontrolu u CBCG.

Prema Zakonu o zaštiti depozita, članove Upravnog odbora imenuje predsjednik Crne Gore.

Savjet je donio i rješenje o izdavanju odobrenja za pružanje platnih usluga platnoj instituciji Alta Pay Group, sa sjedištem u Budvi, i razmatrao i druga pitanja iz domena svoje nadležnosti.

Izvor: Mina Business