Tag: #DanŽalosti

Petnjica proglasila Dan žalosti

Po­vo­dom tra­gič­ne smr­ti pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Tu­tin, Šem­su­di­na Ku­če­vi­ća, ko­ji je pri­je ne­ko­li­ko da­na stra­dao u sa­o­bra­ćaj­noj ne­sre­ću kod No­vog Pa­za­ra, u Pet­nji­ci je u subotu bio Dan ža­lo­sti. Dan ža­lo­sti…