Tag: ljudski resursi

Projekat vrijedan 49.000 eura

Iz­ra­da veb saj­ta Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma „Raz­voj ljud­skih re­sur­sa”, iz­ra­da pro­mo­tiv­nog ma­te­ri­ja­la i vi­zu­el­nog iden­ti­te­ta pro­gra­ma, or­ga­ni­za­ci­ja kon­fe­ren­ci­ja i saj­ma, ključ­ne su ak­tiv­no­sti re­a­li­zo­va­ne pro­jek­tom “Ja­ča­nje jav­no­sti i vi­dlji­vo­sti ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma…