mladi beranaUloženo 46,6 miliona, a ne zna se ušteda

U energetsku efikasnost je uloženo 46,59 miliona eura, ali zbog nedovoljne efikasnosti Ministarstva ekonomije nije moguće izmjeriti uštedu potrošnje energije na nivou javnog sektora, lokalne samouprave i velikih potrošača, ocijenjeno je u izvještaju revizije uspjeha „Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora“ koji je juče objavila Državna revizorska institucija.

U izvještaju revizije koji su sačinili članovi Senata DRI dr Branislav Radulović i Nikola Kovačević se navodi da su revizijom bila obuhvaćena četiri ministarstva, jedna uprava i šest lokalnih samouprava: ministarstva ekonomije, pravde, odbrane i prosvjete,

Uprava za imovinu, glavni grad – Podgorica, opštine Nikšić, Budva, Herceg Novi, Bar i Pljevlja.

“DRI je utvrdila da subjekti revizije nijesu dovoljno efikasno preduzeli mjere iz svoje nadležnosti na uspostavljanju energetske efikasnosti u javnom sektoru i nijesu u dovoljnoj mjeri obezbjedili ispunjavanje propisanih obaveza utvrđenih zakonom, drugim aktima i strateškim dokumentima. Ministarstvo ekonomije nije bilo u dovoljnoj mjeri efikasno u uspostavljanju sistema energetske efikasnosti u javnom sektoru u dijelu uspostavljanja energetskog menadžmenta i centralnog informacionog sistema, usljed čega nije moguće izvršiti mjerenje ušteda potrošnje energije na nivou javnog sektora, lokalne samouprave i velikih potrošača”, navodi se u izvještaju državnog revozora, prenosi RTCG.

U ovom dokumentu se kaže da se u najvećoj mjeri radilo o rekonstrukciji objekata zdravstva i prosvjete, a poboljšanje energetskih karakteristika je bilo u 42 objekta a planirana je rekonstrukcija do 53 objekta javnog sektora.

“Ministarstvo pravde, odbrane, prosvjete, Uprava za imovinu kao i opštine Podgorica, Nikšić, Budva, Herceg Novi, Bar i Pljevlja nijesu bili dovoljno efikasni u ispunjavanju osnovnih zahtjeva energetske efikasnosti, koje su određene Uputstvom o mjerama energetske efikasnosti i smjernicama za njihovo sprovođenje”, ocijenjeno je u izvještaju revizije koja je dala niz preporuka za poboljšanje sistema energetske efikasnosti u javnom sektoru.