Na slici se nalazi zgrade Vlade Crne GorePrijedlog zakona o RTCG-u biće poslat međunarodnim organizacijama

U programu rada za ovu godinu Vlada je planirala da donese 85 prijedloga zakonskih rješenja, među kojima izmjene zakona o PDV, porezu na dobit, privatno-javnom partnerstvu, igrama na sreću, inspekcijskom nadzoru, prenosi Kolektiv.

Većina zakonskih rješenja će prije usvajanja biti dostavljena Evropskoj komisiji na davanje mišljenja, a za većinu će morati da se radi analiza, jer će imati uticaja na poslovni ambijent, budžet države.

Programom je predviđeno i praćenje 25 prioritetnih razvojnih projekata i 226 obaveza iz tematskog i normativnog dijela.

Izmjenama zakona o PDV uskladiće se sa evropskom direktivom o oporezivanju polovnih proizvoda i putničkih agencija. Zakon će biti usklađen sa EU praksom o utvrđivanju detaljnih pravila za povraćaj PDV obveznicima koji nemaju sjedište u državi članici koja vraća ovaj porez.

Prijedlog izmjena će biti dostavljen EK na mišljenje, a imaće uticaj na poslovni ambijent zbog čega će prije prijedloga biti urađena detaljna analiza. Planirane su za drugi kvartal izmjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

“U cilju dalje finansijske konsolidacije budžeta predlaže se uvođenje novog izvora dohotka po osnovu obavljanja sportske djelatnosti, kao i prihoda od autorskih i srodnih prava, prava industrijske svojine i prihoda samostalnih stručnjaka u kulturi”, navedeno je u Vladinom dokumentu, ali se ne navode detalji jer će se, kako je objašnjeno, na tome tek raditi.

Do juna je planirano i donošenje prijedloga zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga kojim će biti predložena cjelokupna zamjena postojećeg sistema i uvođenje onlajn modela. Ministarstvo finansija će i prilikom predlaganja ovog zakona uraditi kompletnu analizu, nastavlja Kolektiv.

Za treći kvartal je u planu izmjena Zakona o porezu na dobit pravnih lica, odnosno njegovo usklađivanje sa evropskom praksom o zajedničkom sistemu oporezivanja za matične i zavisne kompanije u različitim državama članicama kako bi se eliminisalo dvostruko oporezivanje prihoda po osnovu dividendi i druge podjele dobiti koje zavisne kompanije plaćaju svojim matičnim kompanijama. Zakonsko rješenje će biti usklađeno u dijelu o kamatama i autorskim naknadama među povezanim kompanijama u različitim državama članicama. I ovaj prijedlog će biti dostavljen EK, a biće urađena analiza jer je procijenjeno da će imati uticaj na poslovni ambijent.

Takođe za treći kvartal, planirane su izmjene Zakona o poreskoj administraciji zbog usklađivanja sa evropskim direktivama u dijelu koji se odnosi na uzajamnu pomoć i automatsku razmjenu informacija u poreske svrhe između država članica EU. I on će biti dostavljen EK a prethodiće mu analiza zbog uticaja na poslovni ambijent, građane i privredu.

Planirana je i izmjena zakona o poreskim savjetnicima i usklađivanje sa direktivama EU stvaranje pravnog okvira kojim se osigurava sloboda osnivanja i slobodno pružanje usluga, uz obavezu pojednostavljenja administrativnih postupaka. I ovaj zakon će imati uticaja na poslovni ambijent, građane i privredu i biće proslijeđen EK na mišljenje.

Do kraja marta trebalo bi da bude donesen i prijedlog zakona o igrama na sreću, kojim će se, kako navode, unaprijediti sistem priređivanja, kroz kreiranje trajnih i održivih rješenja. Cilj je, kako se navodi, promovisanje principa konkurencije i ostvarivanja dodatnih prihoda u budžetu države. I njemu će prethoditi detaljna analiza.

Do juna biće donesen i prijedlog zakona o računovodstvu javnog sektora, kojim će se stvoriti uslovi za uvođenje obračunskog računovodstva u javnom sektoru.

Izrada zakona je prvi korak u približavanju međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor i standardima finansijskog izvještavanja ocijenjeno je u Vladinom programu. U programu rada je i donošenje izmjena zakona o koncesijama, elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, zaštiti potrošača, komunalnim djelatnostima, zaključuje Kolektiv.