Elektroprivreda Crne Gore raspisala je Javni poziv za izdavanje u zakup proizvodnih kapaciteta u kćerki kompaniji EPCG-Željezara Nikšić u cilju valorizacije i očuvanja proizvodnje čelika u fabrici sa tradicijom proizvodnje čelika dužom od 65 godina.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sve kompanije iz Crne Gore i inostranstva koje su registrovane i posluju u skladu sa Zakonima države u kojoj obavljaju svoje djelatnosti.

Prednost prilikom odabira poslovnog partnera imaće kompanije koje imaju tradiciju i reference u proizvodnji kovanih čelika: ugljeničnih, legiranih, alatnih čelika i dr.

Odabir najpovoljnije ponude sprovešće se putem pregovora sa zainteresovanim kompanijama koje uzmu učešće po uslovima Javnog poziva.

Pravo učešća imaju sve kompanije koje dostave prijave po predmetnom javnom pozivu na adresu EPCG AD Nikšić, Vuka Karadzića broj 2, u zapečaćenoj koferti sa naznakom “Javni poziv za zakup čeličane i kovačnice“ uz naznaku „ne otvarati prije zvaničnog zasijedanja komisije za sprovođenje postupka pregleda i rangiranja prispjelih ponuda“.

Prijave se podnose neposredno ili na arhivu na adresu EPCG AD Nikšić, Vuka Karadžića broj 2, Nikšić, Crna Gora, do 25-01-2024 godine u 12h.

Obilazak proizvodnih kapaciteta, koji su predmet javnog poziva, biće omogućen kompanijama koje apliciraju na javni poziv radnim danima od 10 do 14 sati.

Kontakt telefoni i mail adresa: +38269327701, +38267640730, tatijana.kilibarda@epcg.com

Prijava treba da sadrži:

Podatke kompanije-partnera koja podnosi prijavu na javni poziv: naziv, sjedište, adresa, PIB, ime, prezime i funkciju odgovornog lica.

Obaveza podnosioca prijave je da uz prijavu dostavi: pismo namjera, program i dinamički plan aktiviranja predmeta ovog javnog poziva, predlog ugovornog aranžmana kao i sve bitne elemente koji mogu biti predmet pregovora i zakupa.

Predmet pregovora:

Sposobnost skorog pokretanja proizvodnje u proizvodnim pogonima: Čeličana i Kovačnica;

Period zakupa, ne kraći od 5 godina;

Iznos zakupnine.

Pregovaraće se isključivo o predmetu pregovora.

Način pregovora:

Komisija EPCG AD Nikšić će podnosiocima prispjelih prijava u roku određenim ovim javnim pozivom uputiti poziv za pregovaranje sa jasno definisanim predmetom, terminom i mjestom pregovora,

Vodiće se zapisnik o sadržaju i toku pregovora,

Može se održati više krugova pregovaranja u cilju dobijanja najpovoljnije ponude,

Najpovoljnija ispregovarana ponuda će biti predložena kao prvorangirana,

Odabrani Zakupac zaključuje ugovor o zakupu.

EPCG ima pravo da obustavi postupak u slučaju da ocijeni da konačna ponuda ne zadovoljava zahtijeve EPCG AD Nikšić, takođe EPCG ima pravo sve do zaključivanja Ugovora o zakupu da osustane od istog, a da podnosioci prijava niti bilo koje pravno i fizičko lice neće imati pravo da zahtijevaju bilo kakvu naknadu štete i troškova nastalih direktno i indirektno kao posledica učešća na ovom Javnom pozivu.

Prednost prilikom odabira poslovnog partnera imaće kompanije koje svoju proizvodnu agendu temelje na proizvodnji tzv. “zelenog čelika” i na taj način postepeno iz godine u godinu imaju za cilj da oblikuju održivu budućnost proizvodnje kroz: postepeno investiranje u nove proizvodne tehnologije, unapređenje postojećih proizvodnih postrojenja, mašina i pomoćne opreme, korišćenjem električne energije iz obnovljivih izvora, recikljiranje tehnološkog otpada nastalog kao nus produkta proizvodnje, postepenu redukciju emisije štetnih gasova i drugih štetnih praškastih materija u atmosferu čime će se postepeno steći uslovi za uvođenje EPD (Environmental Product Declaration) i drugih sertifikata koji predstavljaju međunarodno priznatu eko-deklaraciju.

Prednost prilikom odabira poslovnog partnera imaće kompanije koje dostave plan razvoja proizvodnih pogona Čeličana i Kovačnica za narednih 5 godina, s akcentom na planirane inesticije (unapređenje postojeće proizvodnje sa tehničko-tehnološkog aspekta i eventualna ulaganja u nova proizvodnja postrojenja).

Zakupac će imati mogućnost da zakupi proizvodne kapacitete sa potrebnim brojem zaposlenih (selekcijom od postojećih zaposlenih) ili zapošljavanjem novih zaposlenih.

Zakup se daje na period od minimum 5 godina, sa mogućnošću produžetka trajanja ugovora.