Uprava za dijasporu objavila je javni poziv za dostavljanje inicijative za dodjelu nagrada iseljenicima i organizacijama iseljenika.

Na osnovu čl. 34 Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima i Pravilnika o kriterijumima i postupku dodjele nagrada iseljenicima i organizacijama iseljenika (u daljem tekstu Pravilnik), Uprava za dijasporu poziva iseljenike, organizacije iseljenika, građane, grupe građana, privredna društva, nevladine organizacije, udruženja i druge subjekte iz Crne Gore i inostranstva da predlože iseljenika ili organizaciju iseljenika, za sljedeće nagrade, za 2017. godinu:
– Nagrada za očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori
– Nagrada za doprinos u oblasti kulture
– Nagrada za doprinos u oblasti diplomatije i promocije Crne Gore
– Nagrada za doprinos unapređenju privrednog partnerstva sa Crnom Gorom
– Nagrada za dobročinstvo
– Nagrada za doprinos u oblasti sporta.

Nagrade se dodjeljuju svake druge godine u okviru manifestacije “Dani iseljenika”.
Pravo dostavljanja inicijative, tj. predlaganja imaju svi iseljenici i organizacije iseljenika Crne Gore, kao i građani, grupe građana, privredna društva, nevladine organizacije, udruženja i drugi subjekti iz Crne Gore i inostranstva.

Podnijete inicijative razmatra komisija koju obrazuje Uprava (u daljem tekstu: Komisija), sa aspekta potpunosti, obrazloženja i dokumentacije i, na osnovu kriterijuma propisanih Zakonom o saradnji Crne Gore sa iseljenicima i

Pravilnikom, vrednuje doprinos, rezultate i zasluge kandidata za koje je podnijeta inicijativa, na osnovu čega priprema predlog kandidata za nagradu Upravi za dijasporu.

Konkursna dokumentacija se predaje elektronskim putem, lično ili poštom u zapečaćenoj koverti na adresu: Uprava za dijasporu (MVP), Bulevar revolucije 15, 81 000 Podgorica, Crna Gora sa naznakom: Javni poziv za dostavljanje inicijative za dodjelu nagrada iseljenicima i organizacijama iseljenika. Za više informacija možete se obratiti Upravi za dijasporu putem elektronske pošte dijaspora@mfa.gov.me ili telefona 020 416 391.

Javni poziv je otvoren 25. 01. 2017. godine i objavljen na internet stranici Uprave za dijasporu (MVP).
Rok za dostavu predloga je 25. 02. 2017. godine do 17 časova.

Razmatranje dostavljenih inicijativa za dodjelu nagrada, Komisija će obaviti u roku od najviše 90 dana od dana zaključenja konkursa, a spisak dobitnika nagrada biće objavljen na sajtu Uprave za dijasporu.
Konkursna dokumentacija koja se dostavi nakon predviđenog roka neće se uzeti u razmatranje.