Njemačka nevladina organizacija (NVO) „Help“ raspisala je javni poziv za sve pripadnike romske i egipćanske populacije za učešće na programu stručne obuke grantova za samozapošljavanje.

Projekat pod nazivom „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egićana/ki i ostalih ranjivih grupa” , podržan je od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Na projektu se mogu prijaviti zainteresovani pripadnici romske i egipćanske populacije sa područja opština Nikšić, Berane i Podgorica.

Cilj projekta je razvijanja sopstvenih radnih kapaciteta i finansijskog osnaživanja.