Potrošači u Crnoj Gori najviše primjedbi imaju na javne usluge, odnosno visinu računa za električnu energiju, vodosnabdijevanje i telekomunikacije, prenosi Antena M.

Iz Centra za zaštitu potrošača je saopšteno da se žalbe odnose i na nepriznavanje zastarjelih potraživanja i nepoštovanje ugovornih odredbi.
Predstavnici te nevladine organizacije kazali su da što se tiče ostalih žalbi, potrošači najviše žalbi imaju na kvalitet robe, nepoštovanje prava u vezi sa rokom za reklamacije, izvršenjem obaveza trgovca na osnovu prava iz garancije i to kada je u pitanju tehnička roba, odjeća, obuća i namještaj.

„Žalbe koje se odnose na markete, najvećim dijelom su u vezi sa isticanjem takozvanih prevarnih cijena, odnosno različitim cijenama na rafu i kasi i akcijskim sniženjima. Česte su i žalbe potrošača na deklaracije proizvoda, koje su nepotpune, nejasne, često i neprevedene na crnogorski jezik, što je po Zakonu o zaštiti potrošača obavezno“, rekli su agenciji Mina-business predstavnici CEZAP-a.

Žalbe građana iz domena javnih usluga su, gledano iz prizme rada CEZAP-a, najteže za rješavanje, a procenat uspješno riješenih je veoma mali.
„Naše iskustvo pokazuje da je ovakva situacija rezultat monopolskog položaja subjekata koji nemaju problem sa plasmanom proizvoda i usluga, nizak nivo razumijevanja za potrebe svojih korisnika, nepostojanje adekvatnih mehanizama za informisanje građana, nepoštovanje odgovarajuće procedure za prigovore i žalbe građana, kao i nepostojanje transparentnosti u radu“, precizirali su iz CEZAP-a.

Predstavnici te NVO su kazali da se može reći da se položaj crnogorskog potrošača posljednjih godina poboljšao, ali da i dalje nije na zadovoljavajućem nivou.
„Potrošači su mahom upućeni u samu proceduru šta uraditi, ukoliko nijesu zadovoljni kupljenim proizvodom ili pruženom uslugom. Ipak, često zbog pasivnosti i sporih procedura, ne odvaže se da se bore za svoja prava“, naveli su iz CEZAP-a.
„Kroz intenzivniju edukaciju i upoznavanje sazakonskim procedurama u ovom dijelu, potrošač ima mogućnost da mnogo lakše ostvari svoja prava i blagovremeno reaguje u situacijama kada smatra, odnosno procijeni da su njegova prava ugrožena“, objasnili su iz CEZAP-a.

Oni smatraju da je važno da svaki potrošač bude upućen makar u osnovna prava koja ima i pokaže veći stepen zainteresovanosti, kako bi se izbjegle zloupotrebe i gruba kršenja, kojima su potrošači nerijetko izloženi.
„Donošenjem zakona i drugih podzakonskih akata se stvara osnov za ostvarivanje potrošačkih prava, ali je potrebno njihovo adekvatnije sprovođenje“, ocijenili su iz CEZAP-a.

Oni su rekli da je podizanje svijesti građana dugotrajan i stalan proces u koji moraju biti uključeni svi akteri društva, odnosno organizacije potrošača i druge civilne organizacije, kao i mediji, a prije svega država. Ona je obavezna da štiti svoje građane i u okviru te zaštite ih edukuje i informiše o svim bitnim pitanjima iz domena prava potrošača.

„S obzirom na to da je postojeći Zakon o zaštiti potrošača skoro u potpunosti usaglašen sa direktivama Evropske unije (EU) možemo reći da bi potrošači u Crnoj Gori mogli biti zaštićeni, kao u bilo kojoj zemlji u EU, kada bi se zakon dosljedno primjenjivao“, kazali su iz CEZAP-a.
Oni su zaključili da su sigurni da bolja informisanost građana, uz pojačan i strožiji inspekcijski nadzor, doprinosi kvalitetnoj zaštiti potrošača.