Obavezna rezerva banaka na kraju marta je, prema podacima Centralne banke (CBCG)iznosila 267,6 miliona eura. Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 51,8 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 48,2 odsto.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka krajem marta bilo je 2,86 milijardi eura, što je 33,6 miliona eura više od prosječnog stanja depozita krajem februara. Od ukupnog nivoa depozita na depozite po viđenju odnosi se 56 odsto, a na oročene depozite 44 odsto.

Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu odluke CBCG. Tom odlukom je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve primjenom stope od 9,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 8,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine.

Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 9,5 odsto.

Banke dostavljaju CBCG izvještaje na propisanim obrascima, a obaveznu rezervu izdvajaju srijedom na račun obavezne rezerve u zemlji i na račune CBCG u inostranstvu.

Na 50 odsto izdvojene obavezne rezerve CBCG plaća bankama mjesečno naknadu obračunatu po stopi od Eurao OverNight Index Average (EONIA) umanjenoj za deset baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.
Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti, ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Na iznos korišćenih sredstava obavezne rezerve koji ne vrati istog dana i na iznos razlike između obračunate i manje izdvojene obavezne rezerve po osnovu nepravilnog obračuna ili u propisanom roku neizdvojene obavezne rezerve, banka plaća naknadu, po stopi utvrđenoj posebnim propisom CBCG