Operatori elektronskih komunikacija Crnogorski Telekom, Telenor i Mtel će od 20. maja tekuće godine početi sa primjenom aplikacije za elektronsku registraciju korisnika prepaid mobilnih usluga.

Zakonom o elektronskim komunikacijama je propisano da su operatori elektronskih komunikacija dužni da, bez odlaganja, registruju pretplatnike usluga fiksne telefonije i korisnike svih usluga mobilne telefonije (post-paid i pre-paid), kao i interneta.

Istim zakonom je propisano koji se podaci o korisnicima evidentiraju i zašto se ti podaci mogu koristiti.

U cilju prevazilaženja problema uočenih prilikom registracije prepaid korisnika mobilne telefonije, koji su kupovali SIM kartice u prodajnim objektima ovlašćenih distrubutera mobilnih operatora (trafike, prodavnice i sl.), Agencija za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost i operatori elektronskih komunikacija dogovorili su da se uvede elektronska registracija korisnika prepaid mobilnih usluga.

“Poslije skoro jednogodišnjeg razvoja specijalne aplikacije za mobilne telefone, obezbjeđenja infrastrukture i vršenja testova elektronska registracija korisnika će početi da se primjenjuje 20.05.2017. godine. Sva prodajna mjesta ovlašćenih distrubutera

SIM kartica operatora mobilnih usluga će biti opremljena mobilnim telefonima na kojima je instalirana aplikacija za registraciju korisnika. Prilikom kupovine SIM kartice, korisnik je dužan da da na uvid identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš), koji se skenira pomoću mobilnog telefona/aplikacije.

Na taj način se sa identifikacionog dokumenta preuzimaju ime i prezime korisnika, broj identifikacionog dokumenta i država korisnika, dok prodavac iz ponuđene liste bira grad stanovanja i unosi adresu. Zatim se sa pakovanja SIM kartice, skenira telefonski broj. Prikupljeni podaci se uparuju i šalju u informacioni sistem operatora mobilnih usluga, gdje se vrši registracija korisnika, odnosno podaci o korisniku i telefonskom broju, koje će koristiti, se unose u odgovarajuću elektronsku bazu podataka.

Nakon unosa podataka u bazu podataka aktivira se SIM kartica. Informacioni sistem mobilnog operatora šalje potvrdu o uspješnoj registraciji na prodajno mjesto na kojem je postupak registracije započet. Ovim se proces registracije korisnika smatra završenim”, obajsnili su u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Ovo je prva aplikacija ove vrste u regionu, a takođe i jedna od prvih u Evropi.
Upotrebom ove aplikacije će se svesti na minimum eventualne greške i zloupotrebe koje mogu proizaći iz procesa registracije korisnika, ističu iz Agencije.