JU Srednja Stručna škola „Vukadin Vukadinović” Berane raspisuje oglas za nastavnika/cu teorijske nastave iz oblasti Gastronomije.

Konkurs je raspisan 9. februara i trajaće 15 dana. Za posao je potreban jedan izvršilac.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2024. godine.

Napomena: Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2024. godine za 8 nastavnih časova sedmično. Uz prijavu za konkurs dostaviti:
Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja,
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
Licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama,
Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu kopiju lične karte,
Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.
Kontakt telefon: 051/230-058.