Opština Berane raspisala je konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2023/24. godinu, na koji se mogu prijaviti studenti osnovnih i postdiplomskih studija.

Pravo na stipendiju imaju studenti koji su državljani Crne Gore, imaju prebivalište na teritoriji opštine Berane najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa, imaju prosječnu ocjenu najmanje 9,00 tokom studiranja i koji nisu u radnom odnosu.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu uvjerenje o državljanstvu ili fotokopiju biometrijske lične karte, potvrdu o upisu godine studija na osnovnim, odnosno postdiplomskim studijama, potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina, potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni tokom studija, potvrdu o prebivalištu i potvrdu o nezaposlenosti.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu – Opština Berane, Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, sa naznakom „Konkurs za dodjelu stipendija studentima talentima“.