Opština Berane- Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti raspisuje oglas za samostalnog /u savjetnika/cu III za pravne poslove.
Uslovi: VII/1 nivo kvalifikacije obrazovanja (visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a), diplomirani pravnik, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva -Položen stručni ispit za rad u državnim organima, oznavanje rada na računaru, uvjerenje o državljanstvu, diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanje, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnom organu (radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa), postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata obaviće se u skladu sa Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere, znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima (Službeni list CG br.50/18), Diplomirani pravnik (VII/1 SSS), položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, piplomirani pravnik (VII/1 SSS).
Oglas je objavljen 3. novembra. Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.
Kontakt podaci poslodavca:
051/231-937
opstauprava@berane.co.me