Opština Berane- Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti raspisuje oglas za samostalnog /u savjetnika/cu III za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda.

Uslovi: VII/1 nivo kvalifikacije obrazovanja (visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a), diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista, diplomirani menadžer -najmanje dvije (2) godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u državnim organima, poznavanje rada na računaru, prijava na slobodno radno mjesto, uvjerenje o državljanstvu, diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnom organu (radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa), postupak obavezne provjere sposobnosti kandidata obaviće se u skladu sa Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima (Službeni list CG br.50/18), položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, diplomirani pravnik (VII/1 SSS), diplomirani ekonomista, diplomirani menadžer (VII/1 SSS).

Oglas je objavljen 3. novembra. Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.

Kontakt podaci poslodavca:
051/231-937
opstauprava@berane.co.me