Preduzeće Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) raspisalo je konkurs za izbor izvršnog direktora.

Konkurs je objavljen ove sedmice i otvoren je 15 dana.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora i da ima VII-1 stepen stručne spreme (visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 kredita CSPK ekonomskog, društvenog ili tehničkog smjera), da posjeduje organizacione sposobnosti i adekvatna stručno upravljačka umijeća, da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim, odnosno poslovima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, i da ne postoje zakonske smetnje.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidat za izvršnog direktora mora da dostavi diplomu o stečenom obrazovanju, ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom, radnu biografiju, dokaz da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim, odnosno poslovima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, izvod iz matične knjige rođenih, kao i uvjerenja o državljanstvu, opštoj zdravstvenoj sposobnosti i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Prijava mora da sadrži i podatke kandidata – ime i prezime, adresu, kontakt telefon i mejl adresu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze dostave u originalu, ili ovjerenoj kopiji, u zatvorenoj koverti na adresu OŽVS, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa naznakom Za javni konkurs za izbor izvršnog direktora.

Izvor: Mina