Mladi Berana

Ministarstvo sporta raspisalo je konkurs za sufinansiranje programa sportskih subjekata u Beranama za 2017. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju sportski subjekti koji su u skladu sa Zakonom o sportu (,,Sl.list CG“, br. 36/11 i 36/13 ) registrovani za obavljanje sportske djelatnosti u Registru sportskih organizacija.

Podnosioci prijave za učešće na konkursu potrebno je da dostave sljedeću dokumentaciju: Popunjen obrazac prijave na konkurs, program aktivnosti sportskog subjekta za 2017.godinu koji obavezno sadrži: plan, dinamiku i troškove realizacije programa, doprinos programa u ostvarivanju javnog interesa u oblasti sporta, opšte podatke o domaćim i međunarodnim takmičenjima i drugim aktivnostima sa specifikacijom troškova, očekivane izvore prihoda od drugih subjekata, rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija u skladu sa Zakonom o sportu („Sl.list CG“, br.36/11 i 36/13), Akt Zavoda za statistiku o klasifikaciji djelatnosti (ne stariji od šest mjeseci), izvještaj o realizaciji programa iz prethodne godine (ukoliko je sportski subjekt dobio sredstva na Konkursu iz prethodne godine), dokaz iz Uprave za inspekcijske poslove da protiv sportskog subjekta nije pokrenut postupak privremene zabrane obavljanja sportske djelatnosti, potvrdu o likvidnosti sportskog subjekta na dan podnošenja prijave (poslovna banka sportskog subjekta ili CBCG ), dokaz iz Poreske uprave da sportski subjekt nema neizmirenih poreskih obaveza, izjavu ovlašćenog lica u sportskom subjektu o istinitosti podataka navedenih u prijavi za konkurs (ovjerenu od strane nadležnog subjekta za ovjeru dokumentacije).

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši raspodjela sredstava sportskim subjektima su: sportovi koji su posebnim aktom utvrđeni kao prioritetni, doprinos programa u ostvarivanju javnog interesa u određenoj oblasti sporta, sportovi na programu Olimpijskih igara i Paraolimpijskih igara, sportovi prepoznati od strane Međunarodnog Olimpijskog komiteta (MOK-a), a nijesu na programu Olimpijskih igara i Paraolimpijskih igara, masovnost sportskog subjekta, učešće na domaćim i inostranim takmičenjima, ostvareni sportski rezultati u prethodnoj godini, zastupljenost trenera i stručnjaka osposobljenih za rad u sportu i drugi izvori finansiranja sportskih subjekata.

Ministarstvo sporta će kvartalno pratiti realizaciju prijavljenih programskih aktivnosti i utrošak odobrenih sredstava.
Sportski subjekti su dužni da po završetku sprovođenja programskih aktivnosti dostave Ministarstvu sporta finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima.
Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti, neposredno ili poštom, sa naznakom – konkurs za sufinansiranje programa sportskih subjekata u 2017.godini, na adresu: Ministarstvo sporta, ul. Novaka Miloševa br. 28 Podgorica.

Neblagovremene i nepotpune prijave Komisija za raspodjelu sredstava sportskim subjektima neće uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja.