Tag: 5 miliona

Nova zgrada koštaće građane 4,5 miliona

No­vo zda­nje Cr­no­gor­ske aka­de­mi­je na­u­ka i umjet­no­sti gra­di­će se po ur­ba­ni­stoč­ko-ar­hi­tek­ton­skom rje­še­nju ar­hi­te­ka­ta Đor­đa i Bra­ni­sla­va Gre­go­vi­ća, Mar­ka Be­šo­vi­ća i dr Velj­ka Ra­du­lo­vi­ća iz Stu­di­ja „Grad” ko­ji su po­bi­je­di­li na…