U okvi­ru kam­pa­nje Bu­di od­go­vo­ran pro­te­kle sed­mi­ce evi­den­ti­ra­no je 25 pri­mjed­bi, na osno­vu ko­jih su iz­re­če­ne tri nov­ča­ne ka­zne, od 150 do 2,2 hi­lja­de eura.

Sa 150 eura ka­žnje­na je be­ran­ska će­vab­dži­ni­ca „Vi­di­ko­vac”, zbog ne­iz­da­va­nja fi­skal­nih ra­ču­na, sa 2,2 hi­lja­de ka­žnjen je bu­dvan­ski No­tor­no, na­kon što je utvr­đe­no da se za­po­sle­ni­ma ne uru­ču­ju ob­ra­ču­ni za­ra­da.

Prav­no li­ce kažnje­no je sa dvi­je hi­lja­de, a od­go­vor­no li­ce sa 200 eura, a ka­zna je iz­re­če­na i vla­sni­ku te­zge u Gin­ta­šu, jer je utvr­đe­no da za­po­sle­ni ne­ma ugo­vor o ra­du, ali ni­je na­ve­den iz­nos ka­zne.

Kam­pa­nja Bu­di od­go­vo­ran po­kre­nu­ta je kra­jem 2013. go­di­ne.