Shodno sistematizaciji radnih mjesta, Upravi za inspekcijske poslove nedostaje priličan broj inspektora, pokazao je zvaničan Izvještaj.  Prema Izvještaju, koji je usvojila Vlada, broj zaposlenih u Upravi na kraju prošle godine bio je 310, od kojih su 257 inspektora, uključujući i glavne inspektore.

“Od ukupnog broja zaposlenih inspektora, 115, od čega je 21 glavnih inspektora, je sa mjestom rada u Podgorici, dok su ostali raspoređeni u drugim gradovima: Nikšić (21), Bijelo Polje (20), Bar (16), Pljevlja (13), Herceg Novi (11), Berane (9), Budva (8), Tivat (8), Rožaje (11), Ulcinj (7), Plav (4), Kotor (4), Mojkovac (3), Cetinje (3), Kolašin (1), Žabljak (2) i Danilovgrad (1)”, navodi se u dokumentu.

U izvještajnoj godini zaposleno je sedam inspektora, kao i sedam samostalnih savjetnika i šest referanata. Upravu je u izvještajnoj godini napustilo 12 inspektora (2 – sporazumni raskid, 10 – prirodni odliv). Broj upražnjenih mjesta za inspektore je 50.

“Dosadašnje iskustvo u ostvarivanju nadležnosti inspekcija i obaveza usklađivanja procedura sa standardima EU, posebno u pojedinim oblastima nadzora, nužno upućuju na potrebu daljeg jačanja inspekcijskog kadra, kao i kadra koji mu pruža logističku podršku.

Naime, polazeći od novih nadležnosti inspekcija Uprave uspostavljenih harmonizovanim zakonodavstvom, dobijenih mjerila u pregovaračkom procesu (početnih i završnih), godišnjih izvještaja EK o napretku, pregovaračkih pozicija i drugih osnova za pripremu

Programa pristupanja, Uprava je u prethodnom periodu ukazala na horizontalnu ulogu koju tri Inspekcije za vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti ugljovodonika i geodezije još nijesu uspostavljene”, zaključuje se u Izvještaju.