vlada

Vlada je iz tekuće budžetske rezerve preusmjerila 200 hiljada EUR za testiranja koja će biti sprovođena u privatnim laboratorijama.

U saopštenju o odlukama donijetim 29. oktobra i 2. novembra, bez održavanja sjednica, navodi se da je
Vlada usvojila informaciju o potrebi obezbjeđivanja sredstava za usluge ispitivanja prisustva novog koronavirusa real-time PCR tehnikom.

“Iz tekuće budžetske rezerve je preusmjereno 200 hiljada EUR za testiranja koja će, shodno odlukama donijetim 16. oktobra, biti sprovođena u privatnim laboratorijama”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila i Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za prva tri kvartala ove godine, u kojem je dat presjek stanja u realizaciji obaveza koje su predviđene Programom po poglavljima i po resorima.

“Od ukupno 172 obaveze, ispunjeno je 89, što čini 52 odsto. Od 142 zakona i podzakonskih akata realizovano je 69, odnosno 49 odsto. Takođe, od 30 strategijskih dokumenata ispunjeno je 20, što čini 67 odsto”, navodi se u saopštenju.

Usvojena je i Informacija o preusmjeravanju ostvarenih ušteda na potrošačku jedinicu Rezerve, sa predlogom za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve.

Vlada je usvojila i Nacionalni plan za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima koji je, kako je saopšteno, osmišljen kao vodič za predstavnike svih relevantih institucija i organizacija odgovornih za borbu protiv te pojave.

Navodi se da je Vlada dala saglasnost da Ministarstvo odbrane sa Stambenom zadrugom “Odbrana” zaključi sporazum o obezbjeđivanju novca za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u Ministarstvu i Vojsci Crne Gore, i zadužila taj resor da za naredne tri godine za tu namjenu obezbijedi 350 hiljada EUR na godišnjem nivou.

Vlada je usvojila i Informaciju o obezbjeđivanju sredstava za realizaciju obaveza iz Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i isplatu zaposlenih za čijim je radom prestala potreba u vaspitno-obrazovnim ustanovama.

Kako je saopšteno, Vlada je odobrila preusmjeravanje oko 148 hiljada EUR koji će biti uplaćeni vaspitno-obrazovnim ustanovama za realizaciju otpremnina od 12 bruto zarada za pet zaposlenih u srednjem obrazovanju u iznosu od oko 49 hiljada, kao i za devet zaposlenih u osnovom obrazovanju, u iznosu od oko 99 hiljada EUR.

Data je saglasnost i na Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine, za ovu godinu.

“Ukupni prihodi Eko fonda za tekuću godinu po osnovu godišnjih eko-naknada, kao i po osnovu naknada za prenos emisionih kredita, planirani su u iznosu od 477 hiljada EUR”, kaže se u saopštenju.

Vlada je dala saglasnost i na predlog za isplatu naknade za članove Drugostepene ljekarske komisije, kao i na predlog za isplatu naknade za članove Komisije za odobravanje primjene lijeka u skladu sa Odlukom o utvrđivanju liste ljekova.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je odredila Lidiju Šćepanović, diplomiranu inženjerku tehnologije, za vršioca dužnosti pomoćnice direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Usvojena je i informacija o zaključivanju standardnog administrativnog aranžmana između Vlade i Kancelarije UNDP-a za Višepartnerski uzajamni fond, povodom upućivanja humanitarne pomoći Haitiju za borbu protiv kolere.

“U tom kontekstu, Vlada je odlučila da uputi Haitiju novčanu pomoć u iznosu od deset hiljada EUR za borbu protiv kolere”, dodaje se u saopštenju.

Izvor: MINA