Ministarstvo kapitalnih investicija pozvalo je sve zainteresovane da do 17. novembra dostave ponude za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta Bakovići u Opštini Kolašin.

Koncesioni akt o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena na tom lokalitetu Vlada je usvojila na sjednici 12. oktobra.

Pravo učešća na javnom nadmetanju za dodjelu ugovora o koncesiji imaju domaća ili strana preduzeća ili druga pravna lica, preduzetnici ili pojedinci, kao i konzorcijumi ili neki drugi oblici poslovnog povezivanja, koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Iz Ministarstva je objašnjeno da će se, kada je riječ o kriterijumima, ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade i ponuđeni obim godišnje rudarske proizvodnje vrijednovati sa po 30 poena, reference ponuđača sa 15, prosječni bruto prihod i profit u posljednje tri godine sa po deset i kvalitet poslovnog plana i efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj sa pet bodova.

Ponuđači koji žele da učestvuju na javnom nadmetanju moraju prethodno otkupiti tendersku dokumentaciju.

Kao dokaz obezbjeđenja ponude prilaže se bankarska garancija ponude na iznos od pet hiljada EUR, plativa na prvi poziv, bez prava prigovora.

Bankarska garancija ponude mora imati rok važenja najmanje šest mjeseci od zatvaranja roka za podnošenje ponuda.

Ponude se dostavljaju na adresu Ministarstva i predaju se lično u zatvorenom omotu.

Izvor: MINA Business