Filološki fakultet raspisuje konkurs za izbor u akademsko zvanje za oblasti Rusistika – Ruski jezik na Filološkom fakultetu u Nikšiću. Potreban je jedan izvršilac. Oglas je objavljen na sajtu Zavoda za zapošljavanje 24. januara, a otvoren je narednih 15 dana.

Izbor u akademsko zvanje vrši se u postupku zasnivanja radnog odnosa na Univerzitetu Crne Gore.

Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove propisane Zakonom o radu, Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja Savjeta za visoko obrazovanje, broj 631-3/2019-3 od 16. aprila 2019. godine (objavljenim na sajtu Savjeta za visoko obrazovanje 10.06.2019. godine).

Uz prijavu za izbor u zvanje (prijava dostupna na sajtu Univerziteta Crne Gore, u odjeljku Naučni odbor – Obrasci), kandidati su dužni da podnesu dokumentaciju (dokumentaciju potrebno predati u pet primjeraka), u skladu sa Uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja Savjeta za visoko obrazovanje, broj 631-3/2019-3 od 16. aprila 2019. godine (objavljenim na sajtu Savjeta za visoko obrazovanje 10.06.2019. godine).

Sve dodatne informacije kandidati mogu pronaći na sajtu Univerziteta Crne Gore, na linku www.ucg.ac.me – Naučni odbor. Neblagovremene i nepotpune prijave odbacuje Naučni odbor.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Univerzitet Crne Gore, Rektorat, ul. Cetinjska 2, 81000 Podgorica (sa naznakom: za Naučni odbor Univerziteta Crne Gore), kontakt telefon: 020/414-236.