Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva raseljena i interno raseljena i bivša raseljena i interno raseljena lica sa statusom stranca u Crnoj Gori, da konkurišu za izgradnju kuća.

Zainteresovana lica mogu dobiti sve informacije o procesu konkurisanja i potrebnoj dokumentaciji u prostorijama nadležnog Centar za socijalni rad, gdje mogu i konkurisati.

Javni poziv je otvoren u periodu od 1. aprila do 1. maja 2017. godine, a sva obaviještenja i predaja dokumentacije će se vršiti radnim danima u periodu od 10 do 14 časova u prostorijama nadležnog Centra za socijalni rad.

Prilikom konkurisanja potrebno je priložiti sljedeća dokumenta: Potrda o pravnom statusu za sve članove porodice (lična karta za stranca ili raseljenička legitimacija uz potvrdu da je lice podnijelo zahtjev za regulisanje statusa, izvodi iz knjige rođenih za djecu koja su u postupku regulisanja statusa); Dokaz o vlasništvu nad katastarskom parcelom; Dokaz o mogućnosti za gradnju iz nadležnog sekretarijata; Dokaz o postojanju infrastrukturnih priključaka (priključak na elektro mrežu i vodovod); Potvrda o socijalnom statusu (dokaz o materijalnom obezbeđenju, tuđoj njezi i pomoći ili ličnoj invalidnini); Dokaz o ostalim izvorima prihoda; Dokaz da se lice/ca nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje kao nezaposleno/a lice/a; Dokaz o imovini u državi porijekla; Ispunjeni aplikacioni formular koji se dobija prilikom podnošenja zahtjeva.

Projekat „Izgradnja 50 individualnih kuća“ se realizuje sredstvima koje je Vlada Crne Gore dobila kroz Regionalni stambeni program.